V prípadoch ignorovania súdu, vláda zavedie nové opatrenia!

Vláda odobrila zavedenie nových donucovacích opatrení pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutia súdu alebo si neplnia uložené povinnosti.

 

 

Novela Exekučného poriadku počíta so zavedením štyroch takýchto opatrení. Má ísť o rozšírenie možností uloženia peňažnej pokuty, zadržania vodičského preukazu a osvedčenia o evidencii vozidla i použitia technických prostriedkov brániacich užívaniu veci. Legislatívu ešte musí schváliť parlament. „Opatrenie by do budúcnosti mohlo pomôcť aj v takých prípadoch, ako bol napríklad známy spievajúci dom v Štúrove, či v prípadoch stavieb, ktoré mali byť na základe súdneho rozhodnutia odstránené a napriek tomu naďalej stoja,“ vysvetlil ešte skôr hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla. Cieľom je efektívnejšia a rýchlejšia vymáhateľnosť nárokov v exekučných konaniach vedených najmä na uspokojenie práv na nepeňažné plnenia. Výber z donucovacích opatrení má byť na rozhodnutí exekútora.

 

 

Nemôže ich však ukladať svojvoľne. Možnosť uložiť peňažnú, respektíve poriadkovú pokutu pozná zákon aj v súčasnosti. Jej výška však podľa ministerstva nebola motivujúca a proces uloženia zdĺhavý. Konkrétna výška peňažnej pokuty a jej súhrn je ustanovený pre porušenie konkrétnej povinnosti. V rámci porušenia povinnosti podať vyhlásenie o majetku je pre fyzickej osoby v súhrne do 30.000 eur. „Pokiaľ má byť peňažná pokuta uložená štatutárovi, ak ide o kolektívny orgán, každému z členov možno uložiť peňažnú pokutu v súhrne do 10.000 eur, prípadne do 30.000 eur,“ zdôvodnil rezort spravodlivosti. Zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci by v zmysle návrhu bolo možné uložiť, ak príjmy osoby, ktorej má byť takéto donucovacie opatrenie uložené, nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu alebo vozidla.

 

 

Vláda odobrila aj zavedenie niektorých nových právnych inštitútov najmä v podobe náhradných plnení. V rámci exekúcie vyprataním a vykázaním sa má umožniť uzatvorenie písomnej dohody o zaplatení peňažnej sumy namiesto poskytnutia náhradného ubytovania alebo bytovej náhrady. Schválený návrh predpokladá účinnosť zmien od 1. januára 2023.

 

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk