Žijete mimo EÚ a poberáte dôchodok? Musíte vyplniť tlačivo Potvrdenie o žití, aby Vám poisťovňa vyplatila dôchodok

Zdroj foto: FB Nespokojný Slovneský dôchodci

Slováci žijúci mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru by mali byť vedomí povinnosti spojenej s výplatou dôchodku. Sociálna poisťovňa na nich kladie požiadavku predložiť Potvrdenie o Žití, aby im mohli vyplácať dôchodky.

Toto dôležité tlačivo, ktoré je potrebné k výplate dôchodkov, musia poistenci osobne podpísať a úradne overiť. Sociálna poisťovňa vypláca dôchodky za tretí štvrťrok len na základe platného Potvrdenia o Žití.

Povinnosť spočíva v tom, že podpis na tlačive nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a musí byť úradne overený, napríklad notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte.

Sociálna poisťovňa potom zašle dôchodky za tretí štvrťrok, čo zahŕňa obdobie od 1. júla do 30. septembra tohto roku. Tlačivá Potvrdenie o Žití boli poskytnuté poisťovni seniorom ešte v januári a sú tiež k dispozícii na webovej stránke.

Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne, uviedol: „Preukázanie žitia je zákonnou podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo EÚ a EHP, kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze.“

Výnimku tvorí Česká republika, kde poberatelia dôchodkov budú musieť doklad o živote znovu predložiť v januári 2024. Toto opatrenie neplatí pre občanov, ktorí majú bydlisko v členských štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, vo Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, s výnimkou Českej republiky. V týchto štátoch sa dôchodky vyplácajú pravidelne vopred v mesačných lehotách.

Kontúr dodal: „Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia EÚ, sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení Potvrdenia o Žití.“

Na konci júna 2023 Sociálna poisťovňa vyplatila spolu 34 591 dôchodkových dávok do zahraničia, z toho 3 734 do krajín mimo EÚ. Najviac dôchodkových dávok bolo zaslaných do Kanady (1 486) a USA (1 054).