Veľký škandál v potravinovom reťazci! Takéto potraviny naozaj kupujeme?

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) nariadila po nedávnom vypuknutí potravinového škandálu s poľskou hydinou kontroly.Vybraným regionálnym veterinárnym a potravinovým správam nariadila vykonať odbery vzoriek tohto mäsa. Kurčatá, morky a kačice chované v susednom Poľsku mali byť kŕmené krmivom kontaminovaným priemyselnými olejmi, ktoré sa používajú pri výrobe mazív a palív. Škandál vyšiel najavo koncom septembra. Nezistili ho miestni potravinári, ale policajti. Tí vykonali kontroly v desiatkach mäsokombinátoch v krajine. Regionálne správy (RVPS) na Slovensku boli vybrané na základe hlásených zásielok hydinového mäsa z Poľska do elektronického systému potravinovej správy. Aktuality.sk o tom informovala Michaela Virgalová z Odboru hygieny produktov živočíšneho pôvodu ŠVPS. Kontrolóri odobrali celkovo 20 vzoriek poľskej hydiny, ktoré následne poslali na laboratórne vyšetrenie. Pesticídy i ťažké kovy- Rozsah vyšetrenia bol naledovný: v mäse objavili pesticídy a ťažké kovy (7 vzoriek), ťažké kovy (11 vzoriek), dioxíny, furány a DL PCB (2 vzorky) . „Odber a analýza odobratých vzoriek už bol ukončený,“ doplnila Virgalová.ŠVPS uviedla, že počas celého roka vykonáva cez regionálne správy cielené kontroly hydiny, ktorá pochádza z iných členských štátov a tretích krajín. Zameriavajú sa na úradný odber vzoriek, či kontrolu dokumentov sprevádzajúcich zásielky hydinového mäsa v zmyslenariadení z Bruselu. Celkovo za toto obdobie k dnešnému dňu skontrolovali 122 právnych subjektov, 143 prevádzok. Vykonali 219 úradných kontrol a nedostatky neboli zistené pri žiadnej kontrole. Pri kontrolách odobrali 193 úradných vzoriek, ktoré boli podrobené laboratórnym vyšetreniam - mikrobiológia, fyzikálno – chemické ukazovatele – stanovenie celkového obsahu vody, z uvedeného počtu odobratých vzoriek 7 vzoriek nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy ( 5 vzorky nevyhovelo požiadavkám na stanovenie celkového obsahu vody, dve vzorky nevyhoveli mikrobiologickým požiadavkám – prítomnosť Salmonella enteritidis). ŠVPS čerpá informácie zo systému rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF). Podľa informácií poskytnutých poľskou príslušnou autoritou Európskej komisii sú dostupné tieto informácie:„S odvolaním sa na zverejnené informácie v médiách o používaní mastných kyselín na technické účely pri výrobe krmív, nasledujúce informácie zdieľal príslušný orgán – hlavný veterinárny riaditeľ. Podľa informácií orgánov činných v trestnom konaní orgány vedú konanie vo veci subjektu BERG &SCHMIDT POLSKA sp. Z o.o. v oblasti nezákonného zavádzania mastných kyselín na technické účely pri výrobe kŕmnej suroviny. V rámci konania boli zabezpečené vzorky implikovaných kŕmnych surovín dodaných spoločnosťou Berg & Schmidt (mastné kyseliny, oleje a tuky), ako aj vzorky kŕmnych zmesí/kŕmnych zmesí vyrobených z týchto kŕmnych surovín. Vzorky boli zaslané na testovania na: dioxíny, PCB, ťažké kovy, pesticídy. Spochybnené kŕmne suroviny a kŕmne zmesi boli zabezpečené. Testy sa vykonávajú v Národnom výskumnom ústave veterinárskeho lekárstva v Pulawoch a akreditovaných úradných laboratóriách v rámci štruktúr veterinárnej inšpekcie. Úkony v uvedenom prípade sú v kompetencii veterinárnej inšpekcie. Poľsko nezverejnilo zoznam krmív. Poľská príslušná autorita nezverejnila distribučný zoznam krmív vyrábaných z inkriminovaných tukov. Veterinárna inšpekcia požiadala o prístup k dokumentácií. Celá dokumentácia BERG &SCHMIDT POLSKA sp. Z o.o. je zadržaná Ústredným vyšetrovacím úradom policajného zboru. Vyšetrovanie sa týka fiškálneho trestného činu a postupy RASFF neumožňujú informovanie členských štátov, ak sa riziko v krmive nepotvrdilo. K 14.októbru 2022 boli podľa slovenskej štátnej správy k dispozícií výsledky 289 analýz v smeroch: dioxíny, PCB, pesticídy, ťažké kovy, týkajúce sa odobratých vzoriek v rámci šetrenia. „Vzorky boli odobraté z oboch skúmaných kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí vyrobených s mastnými kyselinami od spoločnosti Berg & Schmidt. Žiadna z týchto analýz neprekročila povolené hladiny nežiadúcich látok. Najnovšie analýzy (najmä testy rezíduí pesticídov) by mali byť ešte predložené v najbližších dňoch,“ dodala Virgalová.ZDROJ: aktuality.sk
ZDROJ FOTO: FB