V školstve nastávajú zásadné zmeny: Slovenská republika splnila dôležitý míľnik, povedal minister školstva Ján Horecký

ZDROJ FOTO: FB Ministerstvo školstva, Ján Horecký

J. Horecký: Pripravované zmeny v škole predstavíme učiteľov v každom okrese

Rezort školstva predstaví nový štátny vzdelávací program osobne riaditeľom škôl a samotným učiteľom v regiónoch. Osobné stretnutia sa uskutočnia od 2. mája do 23. júna v každom okrese, dokopy je naplánovaných 79 stretnutí. Autori nového kurikula a zástupcovia rezortu školstva predstavia najzásadnejšie zmeny kurikulárnej reformy a proces postupného zavádzania zmien. Pozvánku na osobnú prezentáciu dostali všetky základné školy.

Slovenská republika schválením nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy splnila dôležitý míľnik Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorého súčasťou je nový štátny vzdelávací program pre základné školy zameraný na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie. „Ukončili sme náročný proces tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu v odborných autorských tímoch, čím sme dosiahli dôležitý míľnik na ceste k novej podobe vzdelávania v základných školách. S prvými štyridsiatimi školami nastupujeme na cestu zavádzania zmien priamo do škôl a do tried. Na začiatku tejto cesty ponúkame riaditeľom a učiteľom základných škôl možnosť bližšie spoznať novú kvalitu vzdelávacích štandardov na osobných stretnutiach,“ hovorí minister školstva Ján Horecký.

Od 2. mája do 23. júna budú preto osobné stretnutia formou infoseminárov, ktoré budú zamerané na oboznámenie zástupcov učiteľských zborov škôl s piliermi nového vzdelávacieho programu. Cieľom osobných stretnutí je na konkrétnych ukážkach priblížiť zmeny v novom štátnom vzdelávacom programe s priamou väzbou na vzdelávacie štandardy a zároveň predstaviť plán postupného zavádzania nového kurikula s podporou pre školy. Jednotlivé semináre organizačne zastrešujú krajské pracoviská NIVaM. Na stretnutiach v regiónoch budú prítomní členovia a členky kurikulárnych komisií zodpovedných za prípravu kurikulárnej reformy.

Potrebujeme sledovať, do akej miery nový dokument smeruje pedagógov k tomu, aby namiesto odovzdávania hotových vedomostí učili svojich žiakov tieto vedomosti získavať a na základe nich samostatne myslieť a zodpovedne konať,“ hovorí Martin Kríž, riaditeľ odboru kurikula a inovácií MŠVVaŠ SR.

Prvých 40 škôl začne zavádzať nový štátny vzdelávací program v experimentálnom overovaní už v školskom roku 2023/2024, v ďalších dvoch rokoch prechodného obdobia sa postupne zapoja aj ďalšie školy tak, aby od školského roka 2026/27 zaviedli nové kurikulum všetky základné školy do prvých ročníkov.