Súčasné prekážky a problémy máme podľa prezidentky lepšiu šancu zvládnuť ako spoločnosť

Na snímke prezidentka SR Zuzana Èaputová prichádza na vyhlásenie, na ktorom oznámila svoje rozhodnutie v súvislosti so schváleným protiinflaèným balíkom zákonov po sérií rokovaní s ekonomickými expertmi, sociálnymi partnermi a predstavite¾mi samospráv a ïalších organizácií v Prezidentskom paláci v Bratislave v utorok 7. júna 2022. Prezidentka Zuzana Èaputová vrátila parlamentu tzv. protiinflaèný balík. Vetuje ho vo všetkých èastiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali by úèinné od januára 2023. V prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd SR. FOTO TASR - Martin Baumann *** Local Caption *** prezidentský palác príchod èestná stráž
Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok vymenovala rektorov piatich vysokých škôl.
Na čelo Vysokej školy Danubius v Sládkovičove sa postaví Peter Plavčan. Univerzitu Komenského v Bratislave povedie Marek Števček a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave Bohunka Koklesová. Ako rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bude pôsobiť Vladimír Hiadlovský. Samuel Abrahám bude na čele Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií, vymenovanie sa uskutočnilo v jeho neprítomnosti. „Všetci už máte s pôsobením na tomto poste skúsenosti a ďalšie roky tak pre vás predstavujú možnosť pokračovať v začatej práci. Znamenajú aj dôveru, ktorú do vás vložila vaša akademická obec,“ pripomenula prezidentka. V príhovore Čaputová upozornila na blížiaci sa dátum 17. november, ktorý podľa nej symbolizuje odvahu a odhodlanie mladých ľudí postaviť sa na odpor totalitným režimom v rokoch 1939 aj 1989. Rektori majú podľa prezidentky nezanedbateľný podiel na tom, „aby mladá generácia vedela a cítila s rovnakou jasnosťou a samozrejmosťou, čo je spravodlivé a čo je správne“.Súčasné prekážky a problémy máme podľa prezidentky lepšiu šancu zvládnuť ako spoločnosť, v ktorej budú vysoké školy tvoriť dobre fungujúci ekosystém, stanú sa živou súčasťou verejnej diskusie a budú etalónom odbornosti a etických štandardov. „Do vašich rúk je vložená dôvera, ale aj veľká zodpovednosť za formovanie nastupujúcej generácie mladých ľudí. Počúvajme ich a komunikujme s nimi. Verím, že posilnenie transparentnosti a demokratických procesov na vysokých školách pocítime aj pri fungovaní a smerovaní našej krajiny,“ dodala.ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook