Škandál na ministerstve obrany: Kto tlačí fínske obrnené vozidlo? Tender je nedôveryhodný, odmietajú jeho výber kľúčové miesta

Skrátené pripomienkové konanie v rámci projektu nákupu kolesových bojových vozidiel BOV 8×8 neurobí Ministerstvu obrany Slovenskej republiky radosť. Minister obrany Naď už oznámil, že podľa výsledku tzv. Štúdie uskutočniteľnosti uspelo fínske vozidlo Patria AMV. Pripomienkové miesta vyjadrili voči tejto štúdii množstvo významných námietok. MO SR bude musieť pripomienky vysporiadať, a v niektorých ohľadoch nebude mať jednoduchú pozíciu.

Tzv. Štúdiu uskutočniteľnosti spracovali experti MO SR a OS SR. Samotná štúdia uvádza, že ich bolo približne 60, ale nikde nie je možné dohľadať ich mená a potvrdenia, že s výsledkom štúdie skutočne všetci súhlasia. A bolo by to s ohľadom na problémy, o ktorých  sme už písali, veľmi zvláštne. Pripomienkové miesta označujú štúdiu, ktorá podľa nich vyvoláva radu pochybností za nedôveryhodnú:

 „Z dostupných verejných zdrojov je však doložiteľné, že z úrovne MO SR už prebehlo rokovanie aj navrhnutým a Vládou SR nepotvrdeným víťazom tendra. Táto skutočnosť v kontexte k obsahu a nedôveryhodnosti dokumentu vyvoláva pochybnosti o transparentnosti vykonania a vyhodnotenia tendra a súčasne o účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti použitia verejných zdrojov.“

Najvýznamnejšie námietky sa týkajú do očí bijúceho rozdielu v cene, ktorú má SR po dobu 20 rokov platiť za údržbu vybraných vozidiel. Ponúkané vozidlá podľa expertov vyhovujú technicko-taktickým požiadavkám armády, a teda sú na viac-menej porovnateľnej úrovni, a pritom fínska ponuka prišla s viac než trikrát nižším odhadom nákladov životného cyklu než na druhom mieste české vozidlá Pandur II:

„Vzhľadom na extrémne rozdiely medzi finančným ohodnotením životných cyklov medzi jednotlivými uchádzačmi je možné, že neboli hodnotené rovnaké požiadavky na životný cyklus modelov jednotlivých uchádzačov, čo môže u najnižších ponúk v budúcnosti znamenať dodatočné náklady.“

V rámci vznesených pripomienok preto zaznieva tiež výzva, aby boli odpovedajúce čiastky preskúmané a overené. Je viac než pravdepodobné, že jednotlivé ponuky sa týkajú iného rozsahu služieb, a slovenská armáda by v budúcnosti mohla byť prekvapená neplánovanými, ale nevyhnutnými nákladmi naviac. Náklady, ktoré pritom dnes tým, že sú skryté, majú dosť možno rozhodnúť o tom, že zvíťazí fínska ponuka ako cenovo prijateľnejšia:

„Z hľadiska ponukovej ceny je totiž výpočet TCO ten parameter, ktorý posúva inak z hľadiska skutočne vynaložených prostriedkov na obstaranie BOV 8×8 drahšiu fínsku ponuku na prvé miesto hodnotenia.“

Pripomienok je omnoho viac a týkajú sa chýbajúcich údajov, ktorých absencia MO SR zrejme vôbec nevadí, pretože cez množstvo uchádzačmi neuvedených parametrov, expertná komisia tvrdí, že vozidlá  vyhovujú požiadavkám OS SR:

„Ministerstvo obrany nezverejnilo váhy jednotlivých parametrov v rámci hodnotenia technickej hodnoty, teda nie je možné zhodnotiť efektivitu jednotlivých riešení.“

Zdá sa, že výber vozidiel Patria AMV, ktorých nákup bol súčasným ministrom obrany už raz odmietnutý s odkazom na netransparentnosť výberu, má v štruktúrach MO SR značnú zotrvačnosť.  Pripomienkové miesta podriadené slovenskej vláde sa  so závermi a postupom expertnej komisie  nestotožnili, označili mnohé jej tvrdenia za nepreskúmateľné „možno konštatovať, že dokument nevytvára predpoklad pre objektívne, transparentné, nespochybniteľné a preskúmateľné rozhodnutie vo veci víťaza tendra a k tomu je potrebné ho doplniť o relevantné údaje.“

Dúfajme, že účinné závery, nech už expertnou komisiou a autormi štúdie uskutočniteľnosti, tak v nadväznosti na vedenie MO SR, nie sú definitívne, a že sa vláda ako celok k problému postaví zodpovedne so starostlivosťou správneho hospodára. Prebiehajúci proces je potrebné preskúmať, doplniť chýbajúce miesta a začať porovnávať porovnateľné.

ZDROJ: redakcia VH, MO SR

ZDROJ FOTO: camit.sk