Prezidentka odobrila balík opatrení lex Ukrajina!

Príspevok za ubytovanie odídencov bude súhrnne maximálne 500 až 1250 eur za mesiac v závislosti od počtu poskytovaných miestností. Vyplácať sa má cez obec. Vyplýva to zo zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý v pondelok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Lex Ukrajina rieši aj oslobodenie od úhrady mýta či diaľničnej známky.

TASR o tom v utorok informoval jej hovorca Martin Strižinec. Parlament o takzvanom lex Ukrajina rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. „Urobila tak po prísľube zo strany vlády, že pripraví nariadenie, ktorým ochráni nájomníkov pred špekulatívnym ukončením nájmu v súvislosti s pomocou ukrajinským občanom,“ priblížil Strižinec rozhodnutie prezidentky.

Nová legislatíva približuje okrem iného vyplácanie príspevkov za ubytovanie odídenca. Príspevok sa má poskytovať za noc, jeho výšku má upraviť samostatné nariadenie vlády. Odídenec bude povinný oznámiť obci, že sa mu poskytuje ubytovanie, prvýkrát v apríli.

Rodiny si príspevok uplatnia v obci, obec na ministerstve vnútra, a to na rezorte financií. Príspevok má byť zatiaľ poskytovaný do konca júna.

Problematika „veľkokapacitných“ ubytovacích zariadení by sa podľa Ministerstva vnútra (MV) SR mala doriešiť vo vládnom nariadení, keďže na právnické osoby nepodnikateľov, ktoré vlastnia ubytovacie zariadenia, nemožno uplatniť návrhom zákona definovaný strop príspevku.

Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca pre podnikateľské subjekty by malo zabezpečovať ministerstvo dopravy. Odídenec, ktorý sa ubytuje mimo azylového zariadenia, má byť povinný to bezodkladne oznámiť azylovému zariadeniu, v ktorom bol naposledy evidovaný, alebo ministerstvu.

Ak odídenec nebude môcť získať miesto v tzv. humanitnom centre alebo inom azylovom zariadení a nikto nebude naňho čerpať ani príspevok za poskytovanie ubytovania, mal by dostávať prostriedky na získanie ubytovania na úrovni humanitného centra.

Žiadatelia o azyl, ktorí sú štátni príslušníci Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, by mohli prechodne vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu ihneď po požiadaní o azyl. Predĺžiť sa má aj platnosť udelených prechodných pobytov, trvalých pobytov a tolerovaných pobytov, ktorá by sa inak skončila počas mimoriadnej situácie.

Štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí na policajnom útvare podajú žiadosť o udelenie prechodného pobytu alebo trvalého pobytu, budú môcť po novom zotrvať na našom území, až kým nebude o ich žiadosti rozhodnuté.

Zmenu adresy svojho pobytu majú odídenci po novom hlásiť obci alebo mestskej časti, nie na polícii ako doteraz. Zaviesť by sa mala aj možnosť, aby štátny príslušník tretej krajiny po vstupe na územie SR mohol požiadať o dobrovoľný návrat do domovskej krajiny, pričom policajný útvar mu na tento účel môže vydať cudzinecký pas.

Vozidlá prevážajúce humanitárnu pomoc a odídencov budú oslobodené od úhrady mýta. Vozidlá registrované na Ukrajine nebudú musieť uhrádzať diaľničnú známku na území SR.

Nová legislatíva zároveň umožňuje, aby všetci utečenci z Ukrajiny mali prvých 30 dní po vstupe na územie SR nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Dočasnú odbornú stáž budú môcť vykonávať všetky zdravotnícke povolania, nielen lekári, sestry a pôrodné asistentky prichádzajúce zo zahraničia. Zároveň sa má rozšíriť možnosť vykonávať odbornú stáž okrem nemocníc aj v ambulantnom sektore.

Zákon tiež prináša možnosť vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo z dôvodu vojnového konfliktu na území iného štátu. Zákon tiež stanoví povinnosti Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby ako subjektom hospodárskej mobilizácie.

Držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu liekov sa má umožniť rozšíriť okruh subjektov, ktorým je povinný dodávať humánny liek zaradený v zozname kategorizovaných liekov, o medzinárodné humanitárne organizácie poskytujúce humanitárnu pomoc.

V balíku opatrení sa tiež rozšíri právny rámec upravujúci velenie určeným jednotkám ozbrojených síl SR príslušným veliteľom NATO na našom území. Po novom sa má priznávať tehotenské štipendium aj žiačkam a študentkám z Ukrajiny.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) bude mať kompetenciu poskytovať na účel úhrady neodkladnej zdravotnej starostlivosti ministerstvu zdravotníctva a zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov údaje o poskytnutí dočasného útočiska v SR, jeho zániku či zrušení.

Ukrajinským utečencom sa po novom umožní prístup k platobným účtom. Zákon dočasne umožní použiť na otvorenie účtov aj iné doklady, ktoré musia spĺňať podmienku možnosti zistenia vzhľadu, mena, priezviska a ďalších údajov. Zároveň musí ísť o doklady vydané oficiálnymi orgánmi Ukrajiny.

Mení sa tiež zákon o ochrane pamiatkového fondu, čím sa umožňuje poskytnutie pomoci pri ochrane kultúrneho dedičstva Ukrajiny a zabezpečenie osobitnej ochrany Pamiatkového fondu SR v prípade mimoriadnej situácie. Po novom sa má tiež umožniť podať žiadosť Audiovizuálnemu fondu aj Fondu na podporu umenia vo viacerých jazykoch, aby sa o podporu mohli uchádzať aj osoby zasiahnuté konfliktom na území Ukrajiny.

Doposiaľ právna úprava umožňovala, aby dobrovoľnícku činnosť na podporu plnenia svojich úloh využívali vyššie územné celky a obce. Podľa novej legislatívy budú môcť využívať dobrovoľnícku činnosť na podporu plnenia svojich úloh aj orgány štátnej správy.

ZDROJ: teraz.sk, cas.sk

ZDROJ FOTO: polnoinfo.sk