Projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 je spustená, školy sa môžu hlásiť do 2.júna

Zdroj foto: FB Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR

Je spustený projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 pre materské základné a stredné školy. Na pozície pedagogický asistent, člen školského podporného tímu a školský digitálny koordinátor. Cieľom tohto projektu je pokračovanie v podpore existujúcich pozícií, ktoré sa vytvorili v rámci doteraz realizovaných národných projektov a výziev z Plánu obnovy a odolnosti SR. Zároveň sú v projekte vyčlenené finančné prostriedky na zapojenie nových škôl a navýšenie pozícií v školských podporných tímoch a asistentov približne až o 1 000 pozícií. „Na výzvu je vyčlenených 125 miliónov eur a ďalších 10 miliónov eur je vyčlenených pre pozíciu školského digitálneho koordinátora. 

 

 

Na školský rok 2023/2024 si školy môžu požiadať o finančné prostriedky v rámci projektu
Podpora pomáhajúcich profesií 3, a to na pozície pedagogický asistent, člen školského
podporného tímu a školský digitálny koordinátor. Na pozíciu člena školského podporného
tímu si vyberajú školy pozície školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, liečebný
pedagóg, školský logopéd, sociálny pedagóg, sociálny pracovník. Materské školy, v ktorých
doteraz pôsobili profesie pomocný vychovávateľ a rodičovský asistent môžu žiadať aj
o predĺženie týchto pozícií.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zverejnil na svojom webe výzvu k projektu Podpora
pomáhajúcich profesií 3 pre materské, základné a stredné školy. Prioritou tohto projektu,
ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu +, je pokračovanie v
podpore existujúcich pozícií, ktoré sa vytvorili v rámci doteraz realizovaných národných
projektov a výziev z Plánu obnovy a odolnosti SR. Zároveň sú v projekte vyčlenené finančné
prostriedky na zapojenie nových škôl a navýšenie pozícií v školských podporných tímoch a
asistentov približne až o 1 000 pozícií.

„Na výzvu je vyčlenených 125 miliónov eur a ďalších 10 miliónov eur je vyčlenených pre
pozíciu školského digitálneho koordinátora. Verím, že v priebehu dvoch až troch
nasledujúcich týždňov budú vyhlásené výsledky, aby mohli školy uzatvoriť zmluvy,“ vysvetlil
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora.

Podpora z peňazí z Plánu obnovy a odolnosti SR bude najsilnejšia v nadchádzajúcom
školskom roku. Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo
štátneho rozpočtu. Financovanie podporných profesií zo štátneho rozpočtu je súčasťou
zavádzania nového systému nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní,
ktorý bol zavedený novelou školského zákona, ktorú dňa 9. mája 2023 schválila Národná
rada Slovenskej republiky. V rámci novely sa plánuje navyšovanie štátom financovaných
pozícií od 1. 9. 2024.