Na Slovensku sa rodí unikátna spolupráca. Vzniknú spoločné študijné programy, zdieľané knižnice, zmodernizujú sa aj internáty

ZDROJ FOTO: FB Univerzita Komenského

Rezort školstva uzavrel výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Do výzvy sa zapojilo celkovo 11 univerzít, ktoré podali 5 projektových zámerov na vznik konzorcií. Výzva bola vyhlásená v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Podporiť strategický rozvoj vysokých škôl, zvýšiť konkurencieschopnosť prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry, to sú zámery rezortu školstva v rámci výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR.

14. apríla 2023 bola uzavretá výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl, do ktorej sa mohli prihlásiť tie školy, ktoré majú záujem o tzv. „mäkké“ spájanie vo forme konzorcií spolupracujúcich vysokých škôl. Cieľom výzvy bolo zmapovať reálny záujem o spájanie priamo zo strany vysokých škôl a poskytnúť projektom spätnú väzbu pred vyhlásením výzvy na finančnú podporu vzniku konzorcií, aby sa zvýšila kvalita predkladaných projektov.

Do výzvy na predkladanie projektových zámerov sa zapojilo celkovo 11 univerzít, ktoré plánujú vytvoriť dokopy 5 konzorcií spolupracujúcich vysokých škôl v nasledujúcom zložení Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach,  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavská univerzita v Trnave,  Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

„Očakávaným výsledkom takéhoto spájania vysokých škôl je zvýšenie kvality výskumu a vzdelávania prostredníctvom zdieľanej infraštruktúry a ľudských zdrojov, čím vytvoríme aj priestor pre zlepšenie postavenia slovenského vysokého školstva na medzinárodnom poli a zvýšime atraktivitu vysokých škôl pre udržanie a lákanie talentov,“ vysvetľuje Michal Fedák, štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Nasledovať bude proces vyhodnocovania prijatých projektových zámerov, na konci ktorého obdržia žiadatelia hodnotiace správy, v ktorých bude posudzovaný súlad projektov s cieľmi a aktivitami uvedenými vo výzve a prípadné odporúčania na doplnenie projektov. Predloženie hodnotiacej správy bude zároveň podmienkou pre zapojenie sa do pripravovanej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR nadväzujúcej na ukončenú výzvu na predkladanie projektových zámerov, pričom v súčasnosti sa v rámci revízie Plánu obnovy a odolnosti SR rokuje s Európskou komisiou aj o rozsahu podpory konzorcií.

Konzorciá, ktoré uspejú aj v rámci výzvy na poskytnutie finančných prostriedkov, získajú prostriedky prioritne na užšie prepájanie sa a realizovanie spoločných zdieľaných aktivít v oblastiach uskutočňovania spoločných študijných programov, uskutočňovania spoločnej výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti prostredníctvom koncentrácie (združovania a prepájania) výskumných a inovačných kapacít, používania integrovaných knižničných, publikačných a IT systémov, používania harmonizovaných vnútorných systémov kvality na základe spoločne definovaných postupov a oblastí.

Súčasťou projektových zámerov sú aj rekonštrukcie a modernizácie budov a zariadení vysokých škôl, ktoré budú slúžiť pre potreby konzorcia.