Komunitní energetika: Nový přístup k energetické udržitelnosti v ČR

Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)
Komunitní energetika, tedy koncept a přístup k výrobě, distribuci a využívání energie, který klade důraz na zapojení komunity do procesu energetické produkce a rozhodování o energetických záležitostech. Tento přístup má za cíl zvýšit udržitelnost a efektivitu energetických systémů, zlepšit ekonomickou dostupnost energie a snížit negativní dopady na životní prostředí. Nyní se rýsuje i v ČR obrys komunitní energetiky.

Komunitní energetika, tedy koncept a přístup k výrobě, distribuci a využívání energie, který klade důraz na zapojení komunity do procesu energetické produkce a rozhodování o energetických záležitostech. Tento přístup má za cíl zvýšit udržitelnost a efektivitu energetických systémů, zlepšit ekonomickou dostupnost energie a snížit negativní dopady na životní prostředí. Nyní se rýsuje i v ČR obrys komunitní energetiky.

Principem komunitní energetiky bude sdílení vlastní vyrobené elektřiny. Každý si bude moci vyrábět elektřinu na jedné nemovitosti a využívat ji v jiné nemovitosti na území České republiky. Umožní také sdružovat více členů, kteří si vyrobenou elektřinu budou moci mezi sebou sdílet. Do této skupiny se bude moci zapojit až 10 členů po celé České republice, například širší rodina, firma s více provozy nebo několik úřadů v obci. Pokud bude elektřina sdílena prostřednictvím distribuční soustavy, budou se na ni vztahovat standardní platby za použití elektrizační soustavy, konkretizuje novou předlohu tisková zpráva MPO s tím, že novelu energetického zákona, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny, schválila Poslanecká sněmovna v prvním čtení.

„Výsledná podoba novely LEX OZE II představuje funkční, a hlavně stabilní model budoucího fungování komunitní energetiky u nás. Jsem rád, že poslanci ji v prvním čtení schválili a věřím, že projde úspěšně i dalšími kroky legislativního procesu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Komunitní energetika umožní snížit naše výdaje za energie a posílit také energetickou nezávislost každého z nás a s tím i celé naší společnosti.“

Tisková zpráva dále uvádí, že energetické společenství bude moci v prvním kroku sdílet elektřinu v rámci území správních obvodů nejvýše 3 obcí s rozšířenou působností nebo území hlavního města Prahy a sdílení elektřiny v energetickém společenství se bude moci účastnit maximálně 1000 odběrných míst. Územní omezení vyplývá z nutnosti udržovat stabilitu distribuční soustavy, dostupnosti dat a zachování funkčnosti celého systému. V Evropě jde o rozšířený jev – ve Francii je to omezeno například na 2 km ve městě a na 20 km na venkově, v Německu sdílení na větší vzdálenosti není umožněno vůbec. Územní omezení platí také v Rakousku. Podmínkou pro vznik komunitní energetiky je také založení energetického datového centra, které umožní zpracovávat podrobná data o výrobě, spotřebě a sdílení elektřiny.

„Návrh novely je kvalitní, a proto jej podporujeme i přes jeho nedostatky. Dobrou praxí ze zahraničí je upřesnit způsoby sdílení elektřiny přímo v textu zákona. Například v Rakousku a Francii je přímo na úrovni energetických zákonů garantováno, že členové společenství si mohou sdílenou elektřinu rozdělovat podle své aktuální spotřeby, tedy za využití dynamické metody. Ta je totiž zásadní pro návratnost projektů a pro využití maxima vyrobené elektřiny v rámci komunity,” zdůrazňuje Eliška Beranová, právnička Frank Bold a vedoucí legislativní pracovní skupiny UKEN – Unie komunitní energetiky. 

Jaké jsou hlavní prvky komunitní energetiky?

Komunitní energetika může mít různé formy a aplikace v závislosti na konkrétní komunitě a jejích potřebách. Jedná se o přístup, který klade důraz na participaci obyvatelstva a místní vlastnictví energetických zdrojů a infrastruktury.

Jde o lokální produkci energie. Komunity mohou investovat do výroby energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely, větrné turbíny nebo biomasa. Tím snižují závislost na centrálních energetických zdrojích. Komunity mohou vytvořit energetické sítě, které umožňují sdílení vyrobené energie mezi členy komunity. To může zvýšit efektivitu a snížit náklady na energii. Ke snížení spotřeby energie a nákladů může dojít také díky spolupráci komunity na zlepšení energetické efektivity budov a infrastruktury. Lidé jsou také více zapojení do rozhodování o energetických politikách a projektech. V neposlední řadě je generován pozitivní vliv na ochranu životního prostředí. Komunitní energetika může totiž přispívat ke zvýšení udržitelnosti a snížení emisí skleníkových plynů.