Príspevok pri narodení dieťaťa 829,86€ platí od 1.mája 2023

Zdroj foto: FB KDH

Príspevok pri narodení dieťaťa 829,86€ platí od mája 2023, podľa tejto novely zákona bude matka oprávnená získať rodičovský príspevok a to aj v prípade, že ide o jej štvrté dieťa. Podmienky, ktoré musí splniť oprávnená osoba, je narodenie dieťaťa a trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky. Už nemusíte dokladovať potvrdenie o narodení dieťaťa alebo rodný list. Po novom to za Vás vybaví štát. 

Parlament schválil novelu zákona č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa na základe návrhu poslankyne Anny Záborskej. Cieľom novely je poskytnúť finančnú pomoc viacdetným rodinám a platí od 1. mája 2023.

Novela umožňuje rodičom získať príspevok vo výške 829,86 € aj pri narodení štvrtého dieťaťa, pričom pôvodne sa táto suma mohla získať iba pri prvom až treťom dieťati. V minulom roku ste tak na štvrté dieťa dostali iba 151,37 €. Toto zvýšenie predstavuje rapídny nárast a podľa odhadov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR to bude stáť štát 1,3 milióna eur.

V prípade narodenia dvoch a viacerých detí súčasne sa príspevok zvyšuje o 75,69 € za každé dieťa. Ak sa narodia dvojičky, príspevok pri narodení dieťaťa dosiahne 905,55 €. Príspevok na dieťa ktoré sa nedožilo 28 dní, zostáva v platnosti, pričom príspevok na prvom, druhom a treťom dieťati sa pohybuje v sume 151,37 €.

Okrem tejto jednorazovej dávky môže štát niektorým rodičom vyplácať aj dávku vo výške 110,36 € ročne. Ide o prípady, keď sa narodí 3 a viac detí súčasne alebo ak sa v priebehu 2 rokov opakovane narodia 2 a viac detí súčasne. Príspevok sa vypláca raz ročne počas obdobia od prvého dožitého roku až do 15. roka života dieťaťa.

Od roku 2022 je uplatnenie nároku na príspevok automatické. Úrad začne konanie o príspevku v deň, keď dostane informáciu o zápise dieťaťa do registra fyzických osôb. Na rozhodnutie má 60 dní a počas tejto lehoty preveruje, či oprávnená osoba má na príspevok nárok. Už nemusíte dokladovať potvrdenie o narodení dieťaťa alebo rodný list. Po novom to za Vás vybaví štát.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Vám tento príspevok vyplatí na účet, alebo v hotovosti na adresu, ktorú ste úradu oznámili a to najneskôr v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom vznikol váš nárok na tento príspevok.

Tento príspevok Vám však zanikne, ak opustíte zdravotnícke zariadenie bez súhlasu lekára, a zanikne aj aj v prípade, že sa od 4. mesiaca tehotenstva aspoň raz mesačne nezúčastníte na preventívnej prehliadke u gynekológa. Za preventívnu prehliadku sa považuje aj poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Ak úrad práce rozhodne, že nespĺňate nárok na vyplatenie príspevku, oznámi vám to. Voči tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať a požiadať úrad, aby obnovil konanie.