Zuzana Čaputová opäť pomáha! Podpísala novelu, ktorá umožní predaj potravín po záruke

Na Slovensku bude umožnený predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti (DMT), ale až po ich ponuke charite. Zároveň sa má monitorovať stav určitých komodít na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu. Vyplýva to z novely zákona o potravinách, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Novela bude účinná od 1. júla.

Dochádza tiež k vypusteniu povinného dodržiavania podielu poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených v SR pri listinnej alebo elektronickej propagácii a marketingu. Prevádzkovateľ však bude povinný uviesť v propagačnom letáku percentuálny podiel slovenských výrobkov z celkovej ponuky.

Prevádzkovateľ bude môcť predávať potraviny, ktorým uplynul DMT, len ak sú bezpečné, len vo svojich vlastných prevádzkach, konečnému spotrebiteľovi, len ak sú zreteľne oddelene umiestnené od ostatných potravín a najviac po dobu 45 dní od uplynutia DMT. Zároveň novela po novom ustanovuje, že ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti, za ktorú bola uložená pokuta, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu do štvornásobku sadzby pokuty. Z pôvodného znenia sa vypúšťa minimálna hranica pokuty vo výške 50 000 eur.

Novela zavádza aj systém ochrany potravinovej bezpečnosti štátu. Ministerstvo pôdohospodárstva všeobecne záväzným predpisom určí zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritickú hodnotu ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu. Podnikatelia, ktorí umiestňujú na trh danú komoditu, budú povinní oznámiť ministerstvu množstvo jej skladových zásob dvakrát ročne. Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu sa oznamovacia povinnosť plní mesačne.

Ak budú chcieť počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu vyviezť do iného členského štátu alebo do tretej krajiny komoditu v množstve viac ako 400 ton za kalendárny mesiac, budú tiež povinní oznámiť to ministerstvu. Rezort následne posudzuje, či tým môže byť ohrozená potravinová bezpečnosť štátu. Ak subjekt nesplní svoju oznamovaciu povinnosť alebo uvedie nesprávne či nepravdivé údaje, hrozí mu pokuta v rozmedzí 100 eur až 20 000 eur.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: FB