Zmena zákona pri cirkevných aj civilných sobášoch!

Novela zákona o mene a priezvisku mení aj zákon o rodine.

Snúbenci si po novom nebudú musieť vybavovať povolenie na civilný sobáš mimo svojho trvalého bydliska. Vyplýva to z novely zákona o mene a priezvisku, ktorou sa mení aj zákon o rodine. Návrh v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Pokiaľ si jeden zo snúbencov bude chcieť nechať obe priezviská, bude si ich môcť uvádzať v poradí, na akom sa dohodnú. Zmenou zákona o rodine sa zjednotí postup pri cirkevných a civilných sobášoch v súvislosti s miestnou príslušnosťou. Vyhlásenie o uzavretí manželstva budú môcť urobiť snúbenci na ktoromkoľvek matričnom úrade alebo inom mieste. Snúbenci podľa predkladateľov poukazujú na zbytočnú administratívnu záťaž, keď potrebujú platený súhlas matričného úradu, v obvode ktorého majú trvalý pobyt, aby mohli vyhlásenie o uzavretí manželstva vykonať pred matričným úradom, v obvode ktorého nemá ani jeden z nich trvalý pobyt. Snúbenci teda po novom nebudú musieť žiadať ani platiť za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom. Platiť budú len za uzavretie manželstva v prípade, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v obvode matričného úradu, pred ktorým uzatvárajú manželstvo.

 

 

Legislatíva v súčasnosti určuje poradie priezvisk u toho zo snúbencov, ktorý po uzavretí manželstva bude používať okrem spoločného aj svoje priezvisko, ktoré musí byť zapísané ako druhé v poradí. Podľa novej úpravy to bude na dohode snúbencov. Zavádza sa aj ďalšia možnosť zmeny priezviska, ak ide o zmenu priezviska manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, na iné spoločné priezvisko. Zmenu cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak bude po novom možné aplikovať len raz. V súčasnosti môže matričný úrad na základe žiadosti povoliť, aby vyhlásenie snúbenca o vstupe do manželstva urobil jeho zástupca. Po novom bude povinné uviesť v žiadosti dôležité dôvody. Z novely tiež vyplýva, že ak je dieťa štátnym občanom aj iného štátu, pri zápise narodenia do knihy narodení sa môže zapísať priezvisko v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou. „Pri zápise priezviska preukazuje rodič dieťaťa tieto skutočnosti verejnou listinou vyhotovenou iným štátom, ktorého je dieťa štátnym občanom,“ píše sa v schválenej novele.


ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook