Zákon, po ktorom samosprávy túžili už 15 rokov sa stáva realitou. Konečne sa môžu zjednotiť cestovné poriadky, lístky a ceny vlakov a autobusov

ZDROJ FOTO: FB Jaroslav Kmeť

Ministerstvo dopravy predložilo 23. marca návrh zákona o verejnej osobnej doprave do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh bolo možné pripomienkovať do 28. marca. Vláda ho 14. apríla schválila. Zákon o verejnej doprave, po ktorom samosprávy bažili už 15 rokov, s atak stáva realitou. Teraz môže konečne vzniknúť Národná dopravná autorita (NADA), ktorá bude koordinovať cestovné poriadky vlakov a autobusov, aby na seba lepšie nadväzovali. Zároveň sa zavedie jeden cestovný lístok na všetky druhy dopravy a zjednotia sa tarify a ceny. Zákon ešte musí schváliť národná rada.

Zákon o verejnej osobnej doprave podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), upravuje prevádzkovú časť verejnej osobnej dopravy, zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia dopravnými službami vo verejnom záujme pravidelnou verejnou osobnou dopravou.

„Prístup na infraštruktúru v železničnej a vodnej doprave, ako aj prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a pravidlá podnikania vo všetkých druhoch dopráv zostávajú súčasťou pôvodných zákonov o cestnej doprave, o doprave na dráhach a o vnútrozemskej plavbe. Zákon o verejnej osobnej doprave upravuje aj dopravu, ktorá nie je vykonávaná vo verejnom záujme, nakoľko niektoré náležitosti verejnej osobnej dopravy platia pre jej účastníkov bez ohľadu na spôsob objednávania dopravy,“ zhrnulo ZMOS.

Jaroslav Kmeť, tajomník ministerstva dopravy zhrnul, že na piatkovom rokovaní vlády, kde zastupoval ministra Doležala, za Ministerstvo dopravy SR predložili okrem dvoch telekomunikačných zákonoch aj dôležitý zákon o verejnej osobnej doprave.

„Po jeho schválení volali samosprávy roky a v štátnej správe sa o ňom hovorilo minimálne 15 rokov. Zákon vytvára podmienky pre zjednotenie tarifných a prepravných podmienok medzi železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou. Zároveň stanovuje zriadenie Národnej dopravnej autority (NADA) ako koordinačného orgánu v pravidelnej verejnej osobnej doprave. Jej primárnou úlohou bude koordinácia a dohliadanie nad nadväzovaním medzi železničnou a autobusovou dopravou,“ zhrnul na sociálnej sieti,

Uvedený krok podľa neho zvýši efektivitu vo verejnej doprave a skráti čas pre cestujúcich. Plán obnovy a odolnosti zabezpečuje finančné zdroje vo výške približne 26 miliónov eur na vybudovanie integrovaného informačného systému a tarifnej a dopravnej integrácie medzi dopravcami a integrovanými dopravnými systémami na celom území Slovenska.

„Ľudia budú môcť cestovať na jeden cestovný doklad všetkými druhmi verejnej dopravy a zjednocuje tarifné podmienky a ceny. Na formovanie cien budú mať dosah aj samosprávne kraje a obce,“ dodal.

Dopravcovia budú povinní zverejňovať prevádzkové údaje, ako sú cestovné poriadky, databázy zastávok, cenníky, zľavy, údaje o polohe spoja, meškaniach a podobne. Pri tom budú používať elektronické systémy platieb a vybavenia cestujúcich, ktoré zabezpečia ich vzájomnú prepojiteľnosť. To je nevyhnutná technická podmienka pre využívanie jedného lístku na viac druhov dopravy.

„NADA, v ktorej budú mať zastúpenie aj samosprávne kraje, bude dohliadať aj nad kvalitou cestovania a vytvárať jeho štandardy. Ide o veľký krok pre cestovanie verejnou dopravou na Slovensku,“ vyjadril Kmeť.

Vzhľadom na striktne určené termíny pri plnení míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti a na požiadavku Úradu vlády SR o urýchlenie prípravy a schvaľovania Zákona o verejnej osobnej doprave, s cieľom predložiť materiál v takom termíne, aby mohol byť Vládou SR schválený najneskôr 14. apríla 2023 je podľa portálu slov-lex.sk nutné proces prípravy návrhu zákona o verejnej osobnej doprave urýchliť v maximálnej možnej miere. Splnenie predmetného míľnika je súčasťou štvrtej žiadosti o platbu a jeho splnenie by malo byť reportované Európskej komisii v septembri 2023.

Cieľom reformy verejnej osobnej dopravy je podľa ministerstva prijať opatrenia, ktoré zvýšia mieru používania verejnej dopravy a nemotorovej dopravy na úkor súkromných automobilov s priamym pozitívnym dopadom na emisie skleníkových plynov a kvalitu ovzdušia ako aj efektivitu v prípade využitia dopravného systému (preferencia tých druhov dopravy, ktoré vzhľadom na počet cestujúcich nespôsobia kongescie, nepriepustnosť systému a podobne). Z pohľadu efektivity dosiahnutia udržateľného stavu je nutné riešiť udržateľný spôsob dopravy najmä v mestách.

Dôležitým je aj zvýšenie efektivity verejnej dopravy lepším zdieľaním zodpovednosti za financovanie a lepšou koordináciou objednávania a prevádzky regionálnej autobusovej a železničnej dopravy medzi zodpovednými subjektami (MDV SR, vyššie územné celky, miestne samosprávy).

„Usporiadanie a prevádzka verejnej dopravy v súlade s novými plánmi dopravnej obslužnosti. Zavedenie jednotných požiadaviek na národnej a regionálnej úrovni. Rozsah a kvalita služieb bude zodpovedať dopytu a polohe obsluhovanej oblasti,“ zhrnulo ministerstvo.

Dôležitým faktorom je teda aj optimalizácia osobnej železničnej dopravy ako nosného systému verejnej dopravy na národnej a regionálnej úrovni. „Optimalizácia prinesie častejšie spojenia a zvýši ich nákladovú efektívnosť. Tú pomôže naplniť aj širšie zastúpenie súkromného sektora v dotovanej železničnej doprave. Pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry sa do roku 2030 očakáva vyhlásenie súťaží postupne na všetkých tratiach patriacich do železničnej siete Slovenska,“ zhrnuli.