Štátny rozpočet Slovenska dosiahol ku koncu decembra výrazný schodok

BRATISLAVA – Štátny rozpočet SR dosiahol ku koncu decembra 2021 schodok vo výške 7,014 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1,447 miliardy eur (o 9,2 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 702,4 miliónov eur (o 3 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 744,3 milióna eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.

Medziročný rast daňových príjmov podľa rezortu financií predstavoval 1,674 miliardy eur (vyšší o 14,1 %). Pozitívny vývoj sa zaznamenal pri dani z pridanej hodnoty vo výške 969,2 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 511,8 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 105,2 milióna eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 54,6 milióna eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 43,9 milióna eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2,1 milióna eur. Uvedené podľa MF SR kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a povolenia na výkon činnosti vo výške 24,1 milióna eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií vrátane sankcií prišlo k medziročnému nárastu o 11,2 milióna eur. Negatívny vývoj podľa informácií rezortu financií zaznamenal v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde prišlo k medziročnému poklesu o 277,3 milióna eur (o 10,9 %).MF SR priblížilo, že príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne vzrástli o 52,1 milióna eur (o 12,2 %). V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu prišlo k medziročnému poklesu o 2 milióna eur (o 0,2 %). Ide najmä o medziročný pokles príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 33,6 milióna eur a úrokov o 1,8 milióna eur, ktorý bol do značnej miery kompenzovaný nárastom iných nedaňových príjmov o 30,8 milióna eur a kapitálových príjmov o 1,3 milióna eur. Príjmy z prenájmu majetku medziročne klesli o 0,4 milióna eur. Pozitívny vplyv mal aj medziročný nárast grantov a transferov na úrovni 1,7 milióna eur. Rezort financií dodal, že výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 139,5 milióna eur (o 17,5 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 31,2 milióna eur, teda o 1,3 %. Medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 7,4 milióna eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 89,4 milióna eur, teda o 10,2 %. Transfer Sociálnej poisťovni medziročne poklesol o 129,9 milióna eur, teda o 13,4 %. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 858,6 milióna eur, teda o 4,7 %.