Slovensko má záujem riešiť a vytvárať priaznivejšie pracovné podmienky uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ZDROJ FOTO: FB Ministerstvo školstva

Rodovo férovo. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Slovensko má záujem riešiť a vytvárať priaznivejšie pracovné podmienky na výskumných inštitúciách a rodovú rovnosť podporovať systémovými riešeniami. Aktuálne čaká odborníkov v tejto téme a ďalších zainteresovaných intenzívna diskusia na konferencii. „Cieľom konferencie je adresovať potrebu vypracovania národných politík na dosahovanie rodovej rovnosti vo výskume a inováciách. Podujatie má byť aj platformou pre odborné rozhovory o možnostiach systémovej podpory rodovej rovnosti na slovenských vysokých školách a výskumných inštitúciách.

Aj Slovensko má záujem aktívne riešiť to, o čom sa stále silnejšie hovorí v rámci Európskeho výskumného priestoru. Aj u nás je snaha vytvárať priaznivejšie pracovné podmienky na výskumných inštitúciách a rodovú rovnosť podporovať systémovými riešeniami. Aktuálne čaká odborníkov v tejto téme a ďalších zainteresovaných intenzívna diskusia na konferencii.

Hovoriť sa bude viac, ako len o tematicky zameraných iniciatívach. Otvorí sa otázka riešení pre rodovo podmienené násilie či sexuálne obťažovanie. Podčiarkne sa význam rodovo citlivého jazyka no najmä systémových podmienok, ktoré podporia rodovú rovnosť vo výskume a inováciách. Aj taká bude konferencia Férová akadémia.

„Cieľom konferencie je adresovať potrebu vypracovania národných politík na dosahovanie rodovej rovnostivo výskume a inováciách. Podujatie má byť aj platformou pre odborné rozhovory o možnostiach systémovej podpory rodovej rovnosti na slovenských vysokých školách a výskumných inštitúciách. Túto diskusiu naštartujeme panelovou diskusiou na tému „Ako vytvárať systémové podmienky na podporu rodovejrovnosti vo výskume a inováciách?,“ konkretizuje Zuzana Staňáková, Kontaktná osoba pre agendu rodovej rovnosti vo výskume a inováciách Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Ako doplnila, počas panelovej diskusie sa má vytvoriť návrh politických odporúčaní a postupov, ktoré podporu nrodovej rovnosti vo výskume a inováciách uvedú do praktickej roviny a stanú sa bežnou súčasťou slovenského výskumného priestoru.

Konferenciu organizuje CVTI SR a iniciatíva Žijem vedu s podporou nadácie ESET. Ide zároveň o podporu cieľov a snáh, ktoré má záujem začleniť do politickej agendy aj MŠVVaŠ SR. Zároveň je to impulz pre Slovensko vyvinúť úsilie a zapojiť sa do politických akcií Európskeho výskumného priestoru vedúcich k vytvoreniu priaznivejších pracovných podmienok v slovenských výskumných inštitúciách.

Politické odporúčania sa po uvedení do praxe stanú bežnou súčasťou slovenského výskumného priestoru. Ak sa podarí takto systémovo podchytiť podporu rodovej rovnosti vo výskume, tak v praxi to bude znamenať sformovanie slovenského výskumného priestoru na kvalitatívne vyššej úrovni. Systémová podpora rodovej rovnosti vo výskume a inováciách sa stane základom pre dosahovanie excelentnej, inkluzívnej vedy, výskumu a inovácii. Vedy, ktorá bude plne využívať talenty a bude priestorom vyrovnaných šancí,“ uzatvorila Staňáková.