Školy pripravujú nové netradičné vyučovanie!

Školy si pripravujú svoje školské vzdelávacie programy podľa svojich potrieb, pričom vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu.

 

 

Do vyučovania môžu zaradiť rôzne netradičné vyučovacie predmety. Túto možnosť im dávajú voliteľné (disponibilné) hodiny určené v rámcových učebných plánoch. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V kompetencii škôl je zaradiť do vyučovania aj netradičné vyučovacie predmety, ktoré štátny vzdelávací program priamo nedefinuje. Pri ich tvorbe sa môžu školy inšpirovať učebnými osnovami, ktoré Národný inštitút vzdelávania a mládeže zverejnil na svojej stránke.  „Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. Vymedzuje aj rámcový obsah vzdelávania,“ uviedol rezort školstva. Je východiskom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu, v ktorom sa zohľadňujú aj špecifické podmienky a potreby regiónu. V súčasnosti sa pripravuje nový štátny vzdelávací program pre základné školy. „Ciele a obsah vzdelávania tu budú vymedzené v rámci logicky usporiadaných a vyvážených vzdelávacích oblastí s indikatívnou väzbou na odbory a predmety, ktoré si na základe rámcového učebného plánu zaraďuje do svojho učebného plánu škola,“ priblížili z ministerstva školstva.

 

Ide o vzdelávacie oblasti: jazyk a komunikácia, človek a spoločnosť, človek a príroda, umenie a kultúra, človek a svet práce, matematika a práca s informáciami, zdravie a pohyb. Školy si tiež môžu zvoliť organizačnú formu vyučovania (vyučovacia hodina, vyučovacie bloky). Rezort školstva víta aktivitu škôl, ktoré sa snažia výberom a zaradením nových vyučovacích hodín reflektovať potreby a záujmy svojich žiakov. „Takýmito predmetmi sú napríklad environmentálna výchova, finančná gramotnosť, dramatická výchova, wellbeing, regionálna výchova, vyučovanie netradičných športov prostredníctvom projektu moduly,“ uzavreli z ministerstva školstva.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk