Programové vyhlásenie úradníckej vlády

Zdroj foto: FB Úrad vlády SR
Úradnícka vláda predstavila svoje programové vyhlásenie, ktoré posunie do parlamentu, kde ho budú schvaľovať poslanci. Výsledok hlasovania rozhodne o tom, či Ľudovít Ódor získa dôveru alebo nie. Prvá úradnícka vláda v histórii Slovenska predstavila dnes svoje priority. Zhrnula ich do Programového vyhlásenia vlády PVV. To predloží na schválenie poslancom Národnej rady tento týždeň. Ľudovít Ódor chce zastaviť plošné rozdávanie peňazí a chce ochrániť voľby. Úspech krajiny je úspechom každého z nás. 

Programové vyhlásenie má názov „Len spoločne môžeme čeliť výzvam 21. storočia“. Premiér a každé ministerstvo si v ňom určilo tri krátkodobé a tri strednodobé priority.  „Uvedomujeme si, že sa nami identifikované problémy nedajú vyriešiť za pár mesiacov. No to nás neodradí od snahy urobiť prvé kroky. Niekde je potrebné začať. Spoločnou ambíciou je priniesť pokoj, stabilitu, kontinuitu, toleranciu a v neposlednom rade kultivovanú spoločensko-politickú diskusiu,“ uvádza sa v preambule.

Vláda chce urobiť revíziu systému pomoci s cenami energií pre domácnosti. Plánuje vyhodnotiť možnosti adresnejšej kompenzácie nárastu cien energií, ako aj spôsobu posilniť zrýchlenie znižovania energetickej náročnosti bývania.
V kapitole rezortu financií plánuje predstaviť návrh na zmenu hodnotenia investícií s cieľom zamerať sa na hodnotenie veľkých projektov čo najskôr v procese ich prípravy.

Prehodnotenie pomoci s energiami. V rezorte hospodárstva je cieľom zníženie neistoty na trhu s energiami. Vláda prehodnotí nástroje na pomoc v boji s energetickou krízou na podnikateľský sektor, domácnosti a verejnú správu bez zhoršovania stavu verejných financií. V spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví zadefinuje jasné, predvídateľné a transparentné pravidlá v oblasti trhu s elektrinou a plynom. Ďalšou prioritou je rozvoj investícií, ktorý bude pomáhať znižovať regionálne rozdiely, a tiež zlepšovanie podnikateľského prostredia.

Pomoc zraniteľným. V sociálnej oblasti chce vláda pomáhať zraniteľným skupinám. Podporí úpravu dávky v hmotnej núdzi a životného minima vrátane príspevku na bývanie a iných naviazaných dávok. Zaviazala sa tiež rozvíjať a zlepšovať podmienky pre výkon sociálnej a rodinnej politiky štátu. „Ako súčasť Plánu obnovy a odolnosti, vláda spustí plynulú implementáciu výzvy na podporu budovania nových kapacít zariadení sociálnych služieb,“ tvrdí vo vyhlásení.

Plánuje podporiť zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím s dôrazom na podporu ich uplatnenia sa na otvorenom trhu práce alebo v systéme sociálnej ekonomiky. Uvádza tiež, že zabezpečí zvyšovanie zamestnatelnosti a zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie.

Reálne nastavenie projektov v zdravotníctve.  V zdravotníctve si stanovila za cieľ zrealizovať procesy pre udržateľnosť kľúčových projektov financovaných z plánu obnovy. Zameria sa najmä na reálne nastavenie projektov nemocníc a záchrannej zdravotnej služby. „Najdôležitejším kritériom bude realizovateľnosť, a preto pripravíme alternatívne využívanie zdrojov, ak budú jednotlivé projekty vykazovať vysoké riziko nesplnenia hlavných míľnikov,“ píše. Chce, aby sa DRG systém stal novým platobným mechanizmom pre nemocnice, a avizuje zefektívnenie ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Implementovanie reformy vzdelávania. V školstve chce implementovať zmeny v cieľoch, obsahu a forme vzdelávania. Otvorí ďalších 16 regionálnych centier podporujúcich zdieľanie dobrej praxe a pomáhajúcich učiteľom v zavádzaní moderných metód a foriem učenia. Pripraví tiež situačnú správu o stave inkluzívneho vzdelávania, jeho dostupnosti s ohľadom na deti z marginalizovaných rómskych komunít, so zdravotným postihnutím a z prostredia generačnej chudoby. Na jej základe pripraví opatrenia zabezpečujúce dostupnosť a kvalitu inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch, nadväzujúc na už prijaté opatrenia a reformy plánu obnovy. Zároveň chce zaviesť výkonnostné zmluvy s verejnými vysokými školami a novú metodiku ich financovania.

Zjednodušenie a sprehľadnenie elektronických služieb. V oblasti informatizácie si dal Ódorov kabinet za cieľ zvýšenie kvality služieb pre občanov tým, že zlepší implementáciu projektov financovaných z eurofondov. Elektronické služby štátu plánuje zjednodušiť a sprehľadniť. „Vláda podporí pokračovanie vybraných strategických projektov v oblasti informatizácie, najmä tých, ktoré sú nevyhnutné pre súčasnú a budúcu prepojenosť s európskym digitálnym ekosystémom,“ zdôrazňuje v programe.
Dodáva, že nastaví jednotný model správy a hodnotenia nad projektmi v oblasti IT, ktorý bude rovnaký pre všetky projekty bez ohľadu na zdroj financovania.

Brzdenie potravinovej inflácie. V kapitole pôdohospodárstva je pre vládu prioritou zabrzdiť potravinovú infláciu. Chce posúdiť opatrenia eliminujúce dosahy rastu cien potravín v spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami od prvovýrobcov až po maloobchod. Za potrebné považuje aj zvýšenie efektivity a udržateľnosti fungovania Slovenského pozemkového fondu a Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Zameria sa tiež na zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov. Vykoná audit testovacích kapacít rezortu pôdohospodárstva a poverí inštitúcie, aby zefektívnili a zrýchlili testovanie tovaru.

Rokovanie s RTVS o boji proti hoaxom. V oblasti kultúry chce riešiť situáciu po zrušení koncesionárskych poplatkov. Chystá sa nastaviť proces nového systému financovania RTVS a umeleckých fondov. Bude iniciovať rokovanie s RTVS o zvýšení priestoru na prezentáciu kultúry a o hľadaní nástrojov na boj s dezinformáciami, hoaxmi, prejavmi nenávisti a násilia. Túto snahu podporí dotačným programom podpory a rozvoja mediálnej výchovy.

Príprava reformy verejnej dopravy. Ministerstvo dopravy by sa malo podľa programového vyhlásenia zasadiť za prijatie reformy verejnej dopravy. Jej cieľom zaviesť cestovanie na jeden lístok všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy a umožniť koordináciu jednotlivých druhov dopravy tak, aby na seba nadväzovali.

Cestovný ruch chce podporiť vytvorením podmienok pre zavedenie nových dopravných liniek s dôrazom na príjazdovú zahraničnú prepravu. Plánuje tiež vypracovať projektový zámer pre zavedenie digitálneho nástroja eVisitor, ktorý umožní evidovať poskytovateľov všetkých ubytovacích služieb. Deklaruje tiež snahu znížiť náklady na elektronický výber mýta z aktuálnych 38 percent na úroveň pod 15 percent.

Zrýchlenie čerpania eurofondov v envirorezorte. Pri životnom prostredí sa chce kabinet aktívne podieľať na zelenej transformácii. Považuje za potrebné odštartovať prípravu strategického rozvoja obehového hospodárstva v horizonte 10 – 15 rokov. Podľa programového vyhlásenie sa bude snažiť najmä o zrýchlenie čerpania eurofondov a urýchlenie plnenia míľnikov plánu obnovy.

Podpora Ukrajine a boj proti dezinformáciám. V oblasti zahraničnej politiky vyjadrila vláda proeurópske a proatlantické smerovanie. Ukrajine bude aj naďalej pomáhať politicky, humanitárne, vojensky a ďalšími spôsobmi. Pripraví opatrenia zamerané na posilnenie zapojenia slovenských subjektov do procesov obnovy a rekonštrukcie Ukrajiny.

Ako jednu z hlavných priorít označil boj proti hybridným hrozbám. „Vláda zabezpečí rozvoj udržateľných národných kapacít naprieč štátnou a verejnou správou pre strategickú komunikáciu a boj s hybridnými hrozbami, vrátane dezinformácií,“ uviedla.
Pokračujúcu podporu Ukrajine deklaroval aj rezort obrany. Jeho cieľom je udržanie obranných výdavkov na úrovni dvoch percent HDP a modernizácia protivzdušnej obrany.

V kapitole spadajúcej pod rezort vnútra je prioritou bezproblémový priebeh volieb. Vláda podľa svojho programu garantuje aktívnu, priebežnú a trpezlivú komunikáciu jednotlivých krokov pri príprave volieb smerom k širokej verejnosti.
Aj tu kabinet zdôraznil boj proti dezinformáciám. Na ten chce zaistiť ľudské aj inštitucionálne kapacity. Pri súdnictve kladie dôraz na nezávislý a efektívny súdny systém. Plánuje prehodnotenie interných nástrojov pre distribúciu ľudských zdrojov v súdnictve.

Chystá sa tiež na dokončenie implementácie projektu pre multidisciplinárny prístup pri rozhodovaní o dieťati za účasti psychológov, kolíznych opatrovníkov, sociálnych pracovníkov, mediátorov či znalcov.