Prezidentka odobrila novelu o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Bratislava  – Návrh zákona, ktorý má vytvoriť právny základ na zjednotenie postupu orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pozícii kolíznych opatrovníkov, podpísala v pondelok prezidentka SR Zuzana Čaputová. Úpravou postupu kolízneho opatrovníka sa má prispieť k minimalizácii negatívneho vplyvu rodičovských sporov na dieťa a zároveň k naplneniu princípu najlepšieho záujmu dieťaťa.

Prezidentka ocenila, že poslanci, ktorí predložili novelu zákona, zohľadnili zraniteľné postavenie maloletých detí alebo rodičov, ktorí sú obeťami domáceho násilia. „Je potrebné, aby sa prípad uchopil hneď na začiatku a nedávať mu možnosť rozvinúť sa, žiaľ, až na niekoľko rokov. S každým z rodičov musia odborníci aktívne pracovať od minúty, keď sa stretnú. Je to zložité, keďže aj vzťahy medzi partnermi sú často hlbšie a komplikovanejšie, teda práca s nimi je otázkou niekoľkých stretnutí, pohovorov. Čo viac, musíme neustále zdôrazňovať, že rodičovská rola bude zachovaná aj po rozchode či rozvode rodičov,“ priblížila poslankyňa Katarína Hatráková (OĽANO).

Návrh zavádza povinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonať po ustanovení do funkcie kolízneho opatrovníka s obidvomi rodičmi spoločný informatívny pohovor. Cieľom je prízvukovať zodpovednosť oboch rodičov vo vzťahu k dieťaťu. Pohovor má tiež prispieť k objektívnej informovanosti rodičov o postavení kolízneho opatrovníka, jeho možnostiach a činnosti na začiatku konania súdu vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu. Okrem toho má informovať o možnostiach pomoci v rámci konkrétnych poradensko-psychologických službách pre dieťa či plnoletú fyzickú osobu a rodinu.

„Návrh zákona nezavádza zákonnú povinnosť rodiča zúčastniť sa na informatívnom pohovore a s jeho prípadnou neúčasťou sa nespájajú právne následky, ako napríklad negatívny náhľad na spôsobilosť rodiča osobne vychovávať dieťa a podobne,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe. Rodič bude mať možnosť rozhodnúť sa pre spoločný pohovor s obidvomi rodičmi, alebo pre individuálny. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je tak v pozvánke na pohovor povinný poučiť rodiča o týchto dvoch formách pohovoru. Nemá však ísť o poradenský pohovor. Ten má informovať o následných postupoch opatrovníka.

Keďže by malo ísť o zjednotenie výkonu pohovoru s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo funkcii kolízneho opatrovníka, poslanci navrhujú doplnenie splnomocňujúceho ustanovenia pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na vydanie vyhlášky.

Povinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonať s rodičmi informatívny pohovor sa vzťahuje len pre prípady vzniknuté pred dátumom účinnosti, teda pred 1. májom 2022.