Podporné opatrenia pre všetkých žiakov!

Katalóg podporných opatrení prinesie adresnú pomoc všetkým žiakom.

 

 

Je súčasťou nového modelu opatrení vo výchove a vzdelávaní. Na jeho obsahu pracujú odborníci už takmer rok. Informuje o tom Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM), ktorý rezort školstva poveril jeho prípravou. Takmer každá škola vzdeláva žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zámerom nového modelu je podporiť všetky školy vo výchove a vzdelávaní týchto detí. „Nový model podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní bude zohľadňovať individuálne charakteristiky a potreby dieťaťa či žiaka. Pomoc bude môcť po novom dostať aj žiak po úmrtí člena rodiny alebo v iných stresových situáciách, v ktorých sa dieťa ocitne,“ informuje NIVAM.

 

 

Na jeho príprave spolupracovali odborníci nielen z rezortu školstva, ale aj externí spolupracovníci z akademického prostredia, z bežných aj špeciálnych škôl a zástupcovia z mimovládnych organizácií. Katalóg podporných opatrení, ale aj ďalšie materiály ministerstvo školstva predloží do medzirezortného pripomienkového konania. Pri príprave nového modelu podporných opatrení sa odborníci opierali o dáta a analýzy domácich i zahraničných výskumov v oblasti vzdelávania.

 

 

Rovnako aj o zistenia komparatívnej analýzy fungovania zahraničných vzdelávacích systémov (Fínsko, Portugalsko, Česko, Írsko, Nemecko) a ich spôsobu riešenia podpory pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Jednotlivé navrhované opatrenia sa podľa NIVAM inšpirovali skúsenosťami zo zahraničia a zároveň prihliadajú na prostredie školstva na Slovensku.   Súčasťou zmien, ktoré katalóg podporných opatrení so sebou prináša, je zabezpečenie podpory pre učiteľov a ostatných pedagogických a odborných zamestnancov.

 

 

NIVAM v súčinnosti s ministerstvom školstva pripravuje rozsiahlu metodickú podporu vo forme odborných materiálov a príručiek, odborných seminárov a webinárov, programov profesijného rozvoja, priameho metodického poradenstva a konzultácií. „Cieľom tohto rozsiahleho systému podpory je zlepšiť pripravenosť všetkých škôl na vzdelávanie detí a žiakov s rozmanitými potrebami, životnými podmienkami, charakteristikami a záujmami,“ uvádza sa na webe NIVAM.   Zmeny sú súčasťou opatrení plánu obnovy a odolnosti, Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní.

 

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk