Novela zákona o DPH má mať veľké výhody!

Na snímke poloprázdne plénum poèas 65. schôdze NRSR v Bratislave v 29. apríla 2022. Poslanci Národnej rady (NR) SR pokraèujú v diskusii k žiadosti prokuratúry o vydanie súhlasu na vzatie lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Vláda na štvrtkovom online rokovaní schválila novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) z dielne Ministerstva financií (MF) SR.

 

Jej cieľom je okrem iného zníženie administratívnej záťaže, ale aj odstránenie niektorých nedostatkov zákona. Rieši tiež situáciu v súvislosti s rozmachom elektronického obchodu. Na základe návrhu zákona sa má upustiť od povinnosti registrovať sa za platiteľa dane pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú výlučne finančné alebo poisťovacie služby alebo oslobodený prenájom nehnuteľnosti, s možnosťou zdaniteľných osôb, ktoré sú z titulu uskutočňovania uvedených transakcií v súčasnosti registrovanými platiteľmi dane, požiadať o zrušenie registrácie. Novela zákona má tiež odstrániť niektoré nedostatky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. „Ide napríklad o určenie spôsobu stanovenia výšky opravy odpočítanej dane pri krádeži zákonom presne vymedzeného tovaru, pri ktorom sa uplatní zákonná fikcia posudzovania ako povinne odpisovaného majetku rovnomerne po dobu štyroch rokov,“ priblížil rezort financií v dôvodovej správe. Predmetom návrhu zákona je aj zavedenie povinnosti odberateľa vykonať opravu odpočítanej dane, ak v ustanovenom období po splatnosti neuhradí protihodnotu za dodanie tovaru alebo služby. Sleduje sa tým aj zlepšenie platobnej disciplíny v obchodných vzťahoch.

 

 

Toto opatrenie má podľa MF potenciál prispieť tiež k zníženiu únikov na DPH aj k zmenšeniu medzery vo výbere DPH. Keďže je však táto povinnosť z hľadiska mechanizmu DPH úzko previazaná s inštitútom opravy základu dane u dodávateľa tovaru alebo služby, navrhuje sa značne zjednodušiť podmienky vzniku nevymožiteľnej pohľadávky na účely zákona o DPH. To podľa MF predstavuje základný predpoklad na uplatnenie práva na opravu základu dane v prípadoch, keď tento nezískal protihodnotu za ním dodaný tovar alebo službu. Cieľom návrhu zákona je aj transpozícia európskej smernice v prípade zavedenia určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb. Dôvodom prijatia smernice bol podľa rezortu financií rozmach elektronického obchodu. „Zákazníci čoraz častejšie využívajú možnosť nákupov prostredníctvom webových sídiel zahraničných dodávateľov alebo prostredníctvom rôznych platforiem, ktoré im umožňujú na jednom mieste nakupovať tovary alebo služby od rôznych dodávateľov,“ skonštatovalo MF. Často tak podľa rezortu financií dochádza k situácii, keď dodávateľ tovaru alebo služby je usadený v jednom členskom štáte, prípadne v tretej krajine, a jeho zákazník v inom členskom štáte, kde podľa súčasných pravidiel je aj miesto dodania tovaru alebo služby.

 

 

Na nepriznávanie daňovej povinnosti, prípadne podhodnocovanie výšky daňovej povinnosti u dodávateľov, reaguje smernica zavedením osobitnej záznamovej povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb, cez ktorých sa realizujú platby za dodané tovary alebo služby. Pri dosiahnutí určitého počtu platobných služieb poskytnutých tomu istému príjemcovi cezhraničných platieb za stanovené obdobie by mali byť poskytovatelia platobných služieb, ktorí v súvislosti s týmito cezhraničnými platbami poskytujú platobné služby, povinní viesť osobitné záznamy a údaje z nich oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR.

 

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk