Peter Pukan (Republika): Nová vláda musí vykonať audit v ozbrojených zložkách. Prehlbovanie česko-slovenskej obrannej spolupráce je kľúčové

Zdroj foto: FB Peter Pukan

Hnutie Republika v boji proti kriminalite a korupcii sa zaväzuje k dôslednej reforme policajného zboru a nulovej tolerancii voči drogám. Ich cieľom je ochrana občanov a transparentnosť vo verejnej správe. Zároveň budú zlepšovať spoluprácu s našimi susednými krajinami a inými partnermi, aby účinne zastavili ilegálnu migráciu a zachovali ľudské práva. Nová vláda bude podporovať obnovu spolupráce s Českou republikou v oblasti obrany a prehlbovať spoluprácu v obrannom priemysle. O audit a revíziu obranných akvizičných zákaziek sa postarajú, aby zabezpečili efektívnosť a transparentnosť vo využívaní verejných prostriedkov v oblasti obrany.

 

Ako by ste sa po voľbách postavili k boju proti kriminalite, predchádzaniu a objasňovaniu kriminality? Aké by mali byť podľa Vás v tomto ohľade priority novej vlády?

Na účinný boj proti kriminalite všetkého druhu je potrebné zreformovať policajný zbor (PZ) Slovenskej republiky. Je potrebné zastaviť vojnu v silových zložkách štátu. Z hlavných priorít v boji kriminalite by som upozornil hlavne na tieto:
– nulová tolerancia k legalizácii drog, prísne postihovanie výrobcov a distribútorov omamných látok. Týmto opatrením docielime dramatické zníženie užívateľov drog.
– hnutie Republika je silne protikorupčné hnutie. Sme za riadne vyšetrenie a následné potrestanie akéhokoľvek korupčného správania. Toto opatrenie sa týka všetkých bez rozdielu – policajtov, prokurátorov, sudcov, politikov, ako i ostatných občanov štátu.

 

Za tohtoročných osem mesiacov prišlo na Slovensko nelegálne cez 24 tisíc ľudí, počas leta počty narástli. Mali by podľa Vás byť celé hranice zatvorené? Ak áno, prečo a keď nie, aké opatrenia by ste navrhovali na riešenie migračnej krízy? Tak, aby bolo účinné a zároveň dodržiavalo ľudské práva?

Posilníme ochranu vnútroštátnej hranice Slovenskej republiky, čím zastavíme príliv nelegálnych migrantov. Na zastavení ilegálnej migrácie budeme aktívne spolupracovať s partnermi združenými vo V4, ale i s ďalšími relevantnými partnermi (Rakúsko, Ukrajina, Srbsko a i.) K nelegálnemu prechodu štátnej hranice budeme pristupovať ako k trestnému činu podľa Trestného zákona. Ak nebude možné overiť totožnosť migranta, budeme k nemu pristupovať ako k ilegálnemu migrantovi.

Cieľom našich opatrení bude zvrátiť pohľad migrantov a prevádzačov na Slovenskú republiku ako na príjemné miesto na tranzit, kde sa cítia vítaní a v bezpečí. V domácej, ale i zahraničnej politike budeme jasne proti prijímaniu povinných kvót pre príjem imigrantov. Prioritou pre nás bude pohodlie a pocit bezpečnosti občanov SR v prihraničných oblastiach.

Budeme prísne pristupovať k prípadom obmedzovania prejavu tradičnej kultúry slovenských rodín, viery, vyhrážaniu, napadnutiu či vnucovaniu cudzej kultúry. Aktívnymi opatreniami zabránime nelegálnej práci. K prijímaniu vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov z tretích krajín budeme pristupovať s ohľadom na potreby pracovného trhu SR a na štátny záujem. Sprísnime podmienky na založenie podniku cudzím štátnym príslušníkom.

 

 

A čo spolupráca s ostatnými krajinami v rámci hraničných kontrol? Možno uvažovať, že sa obnoví spolupráca s policajtmi a colnými pracovníkmi Českej republiky? Považovali ste túto spoluprácu na konci minulého roku a na začiatku tohto za efektívnu?

Je obsiahnutá v predchádzajúcej odpovedi. Každá forma spolupráce je lepšia ako žiadna spolupráca. Túto spoluprácu si však vieme predstaviť omnoho užšiu a efektívnejšiu ako naznačujete s colnými pracovníkmi ČR. Za dôležité považujeme, aby spolupráca spĺňala kritérium, že musí byť výhodná a prospešná pre obe strany. Naše predstavy budeme prezentovať našim zahraničným partnerom s cieľom ochrániť štátne územie Slovenskej republiky. Ak budeme môcť efektívne pomôcť v ochrane územia partnerských štátov (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko a iné), budeme to pokladať za vhodnú príležitosť.

 

 

Ako hodnotíte spoluprácu s Českou republikou na poli obrany? Armády oboch štátov zdieľajú množstvo technológií – napríklad využitie podvozkov Tatra, delostreleckej munície, tanky T-72 a ďalšiu techniku z doby Varšavskej zmluvy. Myslíte si, že by bolo žiaduce vzájomnú spoluprácu prehlbovať?

Obranný priemysel je od čias spoločného štátu stále prepojený. Sme za prehlbovanie tejto spolupráce, ktorá môže priniesť hospodársky úspech oboch štátov, ako i tvorbu nových pracovných miest. Zároveň zvyšuje úroveň vedeckých pracovísk, vysokých škôl a skúšobných technických ústavov. Úspešná spolupráca v obrannom priemysle rovnako zjednodušuje proces obstarania nových technológií, či novej techniky pre ozbrojené zložky oboch našich štátov.

 

 

Poľská vláda chce tento rok kvôli ruskej vojne na Ukrajine dať na obranu krajiny až 4 percentá HDP. Aký je v tomto postoj Slovenska? Malo by tiež zvyšovať výdavky na obranu?

Slovenská republika sa z dôvodu amatérskeho riadenia štátu posledných vlád dostala do stavu, kedy je nutné zachraňovať kľúčové odvetvia štátnej správy. Za priority pre obnovu štátu považujeme:
– naštartovanie ekonomiky,
– záchranu zdravotníctva a dostupnosti zdravotnej starostlivosti,
– posilnenie sociálnej politiky štátu a zastavenie zbedačovania poctivých ľudí, vrátane zvrátenia klesajúceho trendu populačnej krivky,
Vinou politiky odchádzajúcich vlád bola demilitarizácia Ozbrojených síl SR. Odovzdali sme takmer všetko na Ukrajinu. Obnova bojaschopnosti OS SR bude behom na dlhú trať. Tieto výdavky tak budú musieť byť rozdelené do viacerých volebných období. A budú prispôsobené našim prioritám, ktoré som spomenul vyššie.

 

Mala by podľa Vás nová vláda urobiť audit a revíziu obranných akvizičných zákaziek?
Určite áno! Nová vláda musí vykonať komplexný audit v ozbrojených zložkách štátu. Od vykonaného auditu bude závisieť napr. aj to, koľko % HDP bude ročne potrebných na obnovu bojaschopnosti OS SR, alebo na dobudovanie spôsobilostí PZ.