Náměstek Šulc se ve věci nákupu vozidel pro speciální síly cítí podjatý. Podle ministryně ale ve střetu zájmů není. Nic není rozhodnuto, řekla poslancům

Zdroj fota: Supacat

Požádali jsme ministerstvo obrany o odpovědi na některé podstatné otázky týkající se připravované zakázky na vozidla pro speciální operace (SOV) určená pro 601. skupinu speciálních sil. Jde o pořízení 24 vozidel, o nichž jsme již od začátku roku opakovaně informovali. Zakázka byla na poslední schůzi výboru pro obranu konečně také představena poslancům, a to částečně v uzavřeném režimu. Některé otázky zodpovězené jsou. Především otázka, zda byl první náměstek ministryně obrany František Šulc přítomen na jednání kolegia 26. ledna, kdy tento poradní orgán odsouhlasil zadání zakázky bez výběrového řízení společnosti LPP. Nelze ovšem říci, že by ve věci zavládlo nezpochybnitelné jasno. Údajně není nic rozhodnuto a náměstek, který se osobně cítí podjatý, není podle právníků ve střetu zájmů.

Zakázka svým způsobem právě přes osobu prvního náměstka nepřímo souvisí s jinou velkou akvizicí: 159 lehkými útočnými vozidly pro výsadkáře, kde rovněž vozidlo britské společnosti Supacat nabízí firma LPP s.r.o. Jiřího Sauera, s nímž Šulc do začátku roku 2022 podnikal ve společnosti RobotScientific.

„První náměstek ministryně obrany Mgr. František Šulc je členem porad ministryně obrany a kolegií ministryně obrany. V souladu s § 30 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen „zákon o střetu zájmů“) se v případě, že se projednává nákup lehkých bojových vozidel nebo bojových vozidel – automobil osobní terénní pancéřovaný, těchto jednání neúčastní. Neúčastnil se ani jednání Kolegia ministryně dne 26. ledna 2023 a na zvukovém záznamu tak není zaznamenána jeho reakce k danému bodu ani jiným projednávaným bodům. Od svého nástupu do funkce od roku 2022 se nezúčastnil žádných jednání, kde se objevily předmětné zakázky, a neseznamoval se s žádnými materiály, které se jich týkají,“ odpovědělo ministerstvo na náš dotaz, zda se první náměstek účastnil jednání kolegia 26. ledna a zda na jeho projednávání nějak reagoval.

V odpovědi na dřívější interpelaci poslance Ratiborského napsala ministryně obrany, že náměstek Šulc vypracoval čestné prohlášení, v němž uvedl, že se projednávání těchto zakázek nebude účastnit. Toto čestné prohlášení jsme si vyžádali a obdrželi jeho anonymizovanou kopii. František Šulc čestně prohlašuje: „že z důvodu mých předchozích podnikatelských aktivit se cítím v případu veřejné zakázky Bojové vozidlo (aut. os. ter. pancéřovaný) podjatý. Pro vyloučení veškerých pochybností uvádím, že: – dosud jsem se nepodílel na jakémkoli jednání ani rozhodování a ani – v budoucnu se nebudu podílet na jakémkoli jednání či rozhodování týkajícího se předmětné zakázky.“ Podle vrchního ředitele Koudelky i odpovědi MO je součástí spisu k veřejné zakázce.

Že se František Šulc jednání 26. ledna neúčastnil, potvrdili na schůzi výboru pro obranu také generálmajor Řehka a vrchní ředitel SVA Koudelka, oba rovněž členové kolegia. Místopředseda výboru Jan Hofmann (ODS) nám po jednání řekl: „Ano, ministerstvo nám sdělilo, že se pan Šulc neúčastnil toho jednání, ani o tom nehlasoval, nebyl vůbec přítomen. Více jednání o této zakázce dosud neproběhlo.“

Ministryně obrany poslancům řekla, že disponuje právním posouzením, podle kterého její první náměstek v žádném střetu zájmů není. Hovořila o pomluvách a dokonce uvedla, že zvažuje právní kroky, pokud nepřestane obviňování prvního náměstka z korupčního jednání. Není zcela zřejmé, na jaká média v tomto ohledu mířila. Naší redakci se nepodařilo dohledat článek, který by náměstka Šulce přímo z korupčního jednání vinil. Na druhou stranu ale sám náměstek uvádí, že se cítí být podjatým, a z jednání o zakázce na SOV se vylučuje.

Zde je asi třeba uvést, jaký je formální rozdíl mezi střetem zájmů a podjatostí. Veřejný funkcionář je povinen zdržet se každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Osobním zájmem se pro účely zákona rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři, osobě blízké veřejného funkcionáře, právnické osobě ovládané veřejným funkcionářem nebo osobou blízkou veřejného funkcionáře zvýšení majetku, majetkového nebo jiného prospěchu, zamezení vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu nebo jinou výhodu. Podjatost je obecně zaujatost v upřednostňování jistých věcí a lidí na úkor jiných.

Čestné prohlášení Františka Šulce nese datum 25. ledna 2023, tedy den předtím, než kolegium „hlasy všech členů“ (na výboru bylo vysvětleno, že to znamená „všech přítomných členů“) odsouhlasilo, že zakázku dostane LPP. V čestném prohlášení je výslovně uvedena zakázka na Bojové vozidlo (aut. os. ter. pancéřovaný). Budeme se tedy znovu ptát, zda existuje také čestné prohlášení, které se týká explicitně zakázky na pořízení lehkých útočných vozidel, která byla zahájena na podzim loňského roku, a kde jde o 159 vozidel za 5,6 miliardy korun. O „LÚV“, a nikoli o „SOV“ také ministryně hovoří ve své odpovědi poslanci Ratiborskému.

Vedle těchto nejasností a rozporů, tedy proč se náměstek Šulc osobně cítí podjatý a vylučuje se z jednání, jestliže disponuje právním posouzením, podle kterého ve střetu zájmů není, a zda existuje také jeho čestné prohlášení ve věci LÚV, či zda dokonce existuje specifické čestné prohlášení pro každou komoditu, kterou firma LPP dodává či může dodávat ministerstvu obrany, je zde ještě další otazník.

Ministryně obrany poslancům řekla, že ve věci vozidel pro 601. skupinu speciálních sil „dosud nebylo nic rozhodnuto“ a že „výběrové řízení je v procesu.“ Připomeňme formulaci zápisu kolegia: „Kolegium ministryně obrany souhlasí na základě vyjádření všech členů Kolegia a na základě potřeb AČR se stanoveným způsobem zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle § 187 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Bojové vozidlo – aut. os. ter. pancéřovaný“, kdy bude zakázka zadávána podle ustanovení § 29 písm. b) zákona postupem přiměřeným jednacímu řízení bez uveřejnění a to přímým oslovením společnosti LPP s.r.o.“

Kolegium ministryně obrany, jehož členy jsou náměstci, vrchní ředitelé sekcí, náčelník generálního štábu AČR a jeho zástupci, souhlasilo. Kolegium je poradním orgánem ministryně, a nebylo-li rozhodnuto, rozhodnout jinak tedy může jedině Jana Černochová. A rozhodla by navzdory názoru všech výše uvedených a proti tvrzeným „potřebám Armády České republiky“, které byly vyjádřeny, jak z jednání výboru pro obranu vyplynulo, na základě výsledku zpracované studie proveditelnosti, na kterou dohlíželi podle náčelníka generálního štábu Řehky zástupci speciálních sil. Kolegium souhlasilo s přímým oslovením konkrétní firmy, ale podle ministryně je výběrové řízení v procesu. Jde o výběrové řízení, kterého se účastní jediná oslovená firma?

Zajímalo nás také, co vše zahrnuje cena vozidel, která měla být podle původních informací v tisku ke 2 miliardám, podle toho, co zaznělo na výboru spíše 1,5 miliardy korun vč. DPH. Sdělení v této věci však zaznělo v uzavřeném režimu a oslovení poslanci se k němu odmítli vyjádřit.

Zdroj: Ministerstvo obrany, Výbor pro obranu PS PČR