Ministerstvo vnútra SR porušilo zákon!

Na snímke plénum poèas 63. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 30. marca 2022. Poslanci Národnej rady (NR) SR zaèali v stredu krátko predpoludním rokova o opoziènom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (O¼ANO) z funkcie. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Na rokovanie prišli okrem Mikulca aj viacerí èlenovia vlády vrátane premiéra Eduarda Hegera (O¼ANO). Pod¾a opozície minister nezvláda riadenie uteèeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Ministerstvo vnútra (MV) SR pri zákazke na manažment procesu evidencie, transportu a starostlivosti o utečencov, ktorú realizovalo priamym rokovacím konaním, porušilo zákon o verejnom obstarávaní.
Vyplýva to z rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktoré Rada ÚVO právoplatne potvrdila. Rezort vnútra sa s rozhodnutím rady nestotožňuje. Považuje ho za rozporné so zákonom aj skutkovým stavom a avizuje všetky právne prostriedky na jeho nápravu. „V prípade oboch identifikovaných porušení zákona mohlo mať podľa rady konanie kontrolovaného vplyv na výsledok verejného obstarávania,“ skonštatovala pre TASR hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Ďalší prípadný procesný postup úradu závisí podľa nej od možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu, čo úrad preveruje v osobitnom konaní. V rámci zákazky uzavrelo v marci MV SR s firmou Dustream production rámcovú dohodu v hodnote dvoch miliónov eur. „Zmluva so spoločnosťou bola ukončená k dňu 10. júna 2022 a činnosti na východnej hranici momentálne ministerstvo zabezpečuje vlastnými kapacitami,“ uviedol pre TASR tlačový odbor rezortu. Rada ÚVO vo veci rozhodovala po tom, ako sa MV SR odvolalo proti prvostupňovému rozhodnutiu úradu. Na základe úradom zistených skutočností posudzovala, ako sa rezort vyrovnal s potenciálnym konfliktom záujmov, a porušenie zákona vo vzťahu k vyhodnocovaniu podmienky účasti osobného postavenia.Ministerstvo sa podľa rady nezaoberalo potenciálnym konfliktom záujmov. „Kontrolovaný bol povinný identifikovať potenciálny konflikt záujmov a jeho vyhodnotenie, prípadne ďalšie úkony vykonané v tejto súvislosti, preskúmateľne zachytiť v dokumentácii k verejnému obstarávaniu,“ priblížila hovorkyňa. Rada ÚVO tiež na základe verejne dostupných informácií spochybnila, či úspešný uchádzač spĺňa podmienku účasti osobného postavenia. „Kontrolovaný žiadne úkony s cieľom preverenia pochybností vyplývajúcich z verejne dostupného zoznamu Národného inšpektorátu práce nevykonal. Predmetnú podmienku účasti má vyhodnotiť verejný obstarávateľ a má uniesť aj dôkazné bremeno, ak by malo dôjsť k vylúčeniu uchádzača,“ doplnila Zvončeková. Proti rozhodnutiu rady o odvolaní nemožno podať opravný prostriedok, a teda proti nemu nemožno podať odvolanie. Predmetné rozhodnutie rady nie je preskúmateľné súdom.
ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook