Ministerstvo školstva vyhlasuje dotácie na podporu inovácií vo vzdelávaní v hodnote 950-tisíc eur

Zdroj foto: pixbay.com

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na poskytnutie dotácií pre projekty v oblasti vzdelávania. Celková suma dostupných finančných prostriedkov dosahuje 950-tisíc eur. Cieľom tejto výzvy je podpora rozšírenia inovácií vo výchove a vzdelávaní na Slovensku.

 

Dotácie budú určené na projekty, ktoré prispejú k rozvoju digitálnej, mediálnej a finančnej gramotnosti, podporia rozvoj bádateľských metód a riešenia problémov vo vzdelávaní, a zároveň posilnia inkluzívny prístup k vzdelávaniu. Hlavným zámerom Ministerstva je šíriť osvedčené inovácie v oblasti vzdelávania a zvýšiť podiel nových inovatívnych prístupov v základných a stredných školách, ako aj v poslednom ročníku materských škôl.

Žiadosti o poskytnutie dotácie môžu podávať občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie, ktoré poskytujú verejne prospešné služby. Okrem toho sa do výzvy môžu zapojiť aj štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú zriaďovateľmi školských zariadení alebo poskytujú služby školám.

Celkový rozpočet výzvy predstavuje 950-tisíc eur, pričom maximálna výška požadovanej dotácie pre jednu organizáciu je 200-tisíc eur a minimálna 80-tisíc eur. Pri realizácii projektov je potrebné spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa v minimálnej výške 10 % z celkovej dotácie.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke Ministerstva školstva. Termín na predkladanie žiadostí končí 8. októbra 2023.

Táto výzva nadväzuje na Koncepciu pre dlhodobú podporu rozšírenia inovácií vo vzdelávaní, ktorú schválila vláda SR 12. júna 2023. Cieľom koncepcie je zabezpečiť, aby overené vzdelávacie inovácie mohli mať systémový efekt na zlepšenie vzdelávania na Slovensku. Koncepcia nemá nahradzovať iné zdroje podpory inovácií ani vzdelávacie programy, ale skôr zvýšiť využitie osvedčených inovácií vo vzdelávaní.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR