Dôchodcovia na vyplatenie dôchodku musia dodať potvrdenie o žití

Dôchodcovia s bydliskom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Švajčiarska a Spojeného kráľovstva (UK) majú do 15. októbra tohto roku povinnosť doručiť Sociálnej poisťovni (SP) potvrdenie o žití.

 

 

Ide o zákonnú podmienku na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie (EÚ), kam ho Sociálna poisťovňa dôchodcom zasiela spätne na štvrťročnej báze. Dôchodcovia v štátoch, ktoré sa riadia koordinačnými nariadeniami EÚ, okrem Českej republiky (ČR), zasielajú potvrdenia o žití len raz ročne v januári. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr vo štvrtok. Vysvetlil, že tlačivo musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané. Podpis pritom nesmie byť starší ako jeden mesiac a musí byť úradne overený, napríklad notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. Následne poberateľom Sociálna poisťovňa zašle dôchodok za tretí štvrťrok, teda za obdobie od začiatku júla do konca septembra tohto roka. SP uviedla, že tlačivá zaslala daným dôchodcom v januári. Dokument je k dispozícii v rôznych jazykoch aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Žitie poberateľov dôchodku bude potrebné opätovne preukázať v januári budúceho roku. Výnimkou sú tí s bydliskom v ČR, pri ktorých si SP informácie o dôchodcoch vymieňa elektronicky s Českou správou sociálneho zabezpečenia.

 

Do štátov, na ktoré sa nevzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách. Do tých, na ktoré sa vzťahujú tieto nariadenia, sa dôchodky vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách a potvrdenia sa predkladajú Sociálnej poisťovni v januári príslušného kalendárneho roka. „SP ku koncu júna tohto roku vyplatila do zahraničia spolu 33.038 dôchodkových dávok, z toho do krajín mimo EÚ 3731. Najviac ich z krajín mimo Európskej únie smerovalo do zámoria, do Kanady 1470 a USA 1056. Do krajín EHP, Švajčiarska a UK vyplatila Sociálna poisťovňa 29.307 dôchodkov, z toho najviac do Českej republiky 14.926 a Nemecka 3756,“ vyčíslil hovorca.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk