Česká republika stanovuje minimální daň pro nadnárodní skupiny na 15 %

Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)
Česká republika bude patřit mezi země, ve kterých budou muset velké nadnárodní a vnitrostátní skupiny odvádět alespoň minimální daň z příjmu ve výši 15 %. Příslušný návrh zákona schválila 27. 10. 2023 Poslanecká sněmovna ve třetím čtení. Začít platit by měl od 31. prosince 2023.

Česká republika bude patřit mezi země, ve kterých budou muset velké nadnárodní a vnitrostátní skupiny odvádět alespoň minimální daň z příjmu ve výši 15 %. Příslušný návrh zákona schválila 27. 10. 2023 Poslanecká sněmovna ve třetím čtení. Začít platit by měl od 31. prosince 2023.

Vláda České republiky představila nový návrh zákona, který má za cíl zavést minimální daň pro nadnárodní skupiny a vnitrostátní skupiny působící na území země. Tento zákon je přímým důsledkem transpozice směrnice Rady EU 2022/2523, která byla schválena během předsednictví ČR v Radě EU v prosinci 2022.

Cílem této směrnice je zajistit, aby nadnárodní skupiny platily spravedlivý podíl daní a přestaly přesouvat zisky do zemí s nízkým zdaněním.

Klíčovým prvkem navrhovaného zákona jsou dvě nové přímé daně: přiřazovaná dorovnávací daňčeská dorovnávací daň. Tyto daně mají zajistit minimální efektivní úroveň zdanění pro velké nadnárodní skupiny a vnitrostátní skupiny.

Přiřazovaná dorovnávací daň se bude vztahovat na mateřské entity velkých společností s ročními výnosy přesahujícími 750 milionů EUR, pokud je jejich celkové efektivní zdanění nižší než 15 %. Tato daň bude stanovena ve vztahu ke každému státu, ve kterém skupina působí a ve kterém je efektivní zdanění nižší než 15 %. V případě, že dorovnávací daň není stanovena na úrovni mateřské entity, bude se stanovovat na úrovni členských entit skupiny.

Česká dorovnávací daň má za cíl zajistit, že příjmy členských entit skupiny působících v České republice nebudou zdaněny efektivní sazbou nižší než 15 %. Tím se zajišťuje, že příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky budou zdaněny na jejím území.

Tento krok má za následek to, že velké nadnárodní skupiny budou v České republice odvádět minimální daň ve výši 15 %. To je důležitý krok směrem k spravedlivému a vyváženému zdanění v zemi a k prevenci odklonu firemních zisků do daňových rájů.  Ministr financí Zbyněk Stanjura zdůraznil význam tohoto kroku, který přispěje k dodatečným zdrojům veřejných rozpočtů a vytvoří rovnější podmínky pro všechny účastníky trhu.

Podle odhadů Ministerstva financí by tento zákon měl postihnout jednotky nejvyšších mateřských entit a přibližně 3200 jiných českých členských entit. Pozitivní daňová povinnost se odhaduje pro nižší stovky členských entit.

Inkaso této daně by mělo přispět do státního rozpočtu ve výši 4 až 6 miliard Kč, pokud zůstane sazba daně z příjmů právnických osob na 19 %. Pokud by sazba daně byla zvýšena na 21 %, mohl by výnos této daně klesnout na 2 miliardy Kč, protože by došlo ke zvýšení efektivní míry zdanění českých členských entit.

Výpočet dorovnávací daně

Jak se bude vypočítávat efektivní daňová sazba pro celou skupinu společností působících v České republice? Pro české společnosti, které patří do velkých nadnárodních nebo národních skupin, bude nejprve nutné zjistit, jakou efektivní daňovou sazbu dosáhla celá skupina v České republice. Tento výpočet bude komplexní a záviset na různých faktorech.

Pokud efektivní daňová sazba skupiny v České republice klesne pod minimální hodnotu 15 %, budou české společnosti podrobeny dalšímu testu. Pokud některá z českých společností dosahuje efektivní daňové sazby nižší než 15 %, bude povinna hradit tuzemskou dorovnávací daň, uvádí server BDO Česká republika.

Výpočet efektivní daňové sazby bude složitý, a nebude možné jednoduše převzít údaje z účetních výkazů. Musí se brát v úvahu mnoho faktorů, včetně splatných a odložených daní, na základě údajů v konsolidované účetní uzávěrce nejvyšší mateřské společnosti, před očištěním o vnitro-skupinové transakce. Tato data musí být následně testována dle komplexních pravidel pro výpočet dorovnávací daně.

Tuzemská dorovnávací daň bude nejprve spočítána pro celou skupinu společností v České republice a následně bude rozdělena mezi české společnosti, jejichž efektivní daňová sazba nedosahuje minimální hodnoty 15 %, na základě poměru jejich zisků.

Daňové přiznání pro dorovnávací daň

Každá česká společnost, která je součástí velké nadnárodní nebo národní skupiny, bude povinna podávat samostatně informační přehled a daňové přiznání (v případě, že bude hradit tuzemskou dorovnávací daň) a také se zaregistrovat k této dani, nejpozději do 15 dnů od okamžiku, kdy se stane poplatníkem dorovnávací daně (tj. některé společnosti budou mít povinnost se registrovat do 15. ledna 2024 podle aktuálního návrhu). Dorovnávací daň bude splatná k datu podání daňového přiznání.

Pro správné stanovení povinnosti hradit minimální daň v České republice bude nutná spolupráce napříč celou skupinou. To bude vyžadovat nejen dobrou znalost českých účetních předpisů, ale také předpisů, podle kterých je sestavována konsolidovaná účetní závěrka nejvyšší mateřskou společností (IFRS, US GAAP atd.). Užitečným zdrojem informací budou také modelová pravidla OECD.

Zákon o dorovnávacích daních má vstoupit v platnost od začátku příštího roku, v souladu s požadavky evropské směrnice. Českým společnostem tedy nezbývá mnoho času na přípravu na tuto komplexní a administrativně náročnou změnu.