Byť ženatý už nie je trendy? Záujem Slovákov o manželstvo za posledných 30 rokov klesol

Zdroj foto: Pixabay (free for commercial use)
Štatistický úrad vysvetlil prečo tomu tak je.

Štatistický úrad vysvetlil prečo tomu tak je.

Na základe publikácie Štatistického úradu SR záujem o uzavretie manželstva za posledné tri desaťročia je na vzostupe. Klesajúca tendencia bola započatá 90. rokmi minulého storočia a pokračovala aj v priebehu 21. K tomuto trendu značne dopomohla aj pandémia Covid-19. Napriek tomu, že bol zaznamenaný mierny nárast v roku 2021, hodnoty spred pandémie neboli už opätovne dosiahnuté.

Výrazné zmeny však postihli aj vek, v ktorom do sňatku Slováci vstupujú. Ten sa od započatia transformačného obdobia neprestal zvyšovať. „Kým v roku 1991 sa na Slo­ven­sku muž oženil v prie­mere vo veku 25,6 roka, v roku 2021 to už bolo takmer 35 rokov (o 9,3 roka viac). U žien tento trend do­sa­ho­val o niečo nižšiu dy­na­mi­ku, keď z pô­vod­ných 22,9 roka sa hod­nota prie­mer­ného veku pri so­báši zvý­šila na 32,1 rokov,“ uviedla Jasmína Stauder pre TASR.

Aj do druhého manželstva vstupujeme starší

Tieto alternácie nastali ako dôsledok odkladania sobášov ale aj zmenami v časoch kedy do druhého sobáša vstupujú rozvedené či ovdovené osoby. „V po­rov­naní s rokom 1991 sa prie­merná doba uplynulá od rozvodu po sobáš zvýšila v roku 2021 o 6,1 roka u mužov a 5,8 roka u žien a priemerný vek pri sobáši roz­ve­de­ných sa za rovnaké obdobie zvýšil o 12,2 roka u mužov a 10,9 roka u žien,“ vysvetľuje Stauder.

Čo sa týka ovdovenia, tak za posledných 30 rokov sa priemerná doba od ovdovenia a sobáša zvýšila o 7 rokov u mužov a u žien o 4,4 roka. Tieto zmeny v normách majú viacero príčin. Prvou z nich je odkladanie predchádzajúceho manželstva, predĺženie priemernej dĺžky života a znižovanie mužskej nadúmrtnosti, čo má eventuálne za následok vyšší vek ovdovenia.

Ako sa vzorce správania v rámci rodinnej inštitúcie budú naďalej vyvíjať je ťažké presne predpokladať, no je možné, že popularita manželstva bude mať klesajúcu tendenciu.